Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z  wykonania 
budżetu województwa za  2003 r.
                                     Dochody województwa za 2003 rok
               
Wyszczególnienie Podział klasyfikacji  Plan  Plan po Wykonanie %
         budżetowej na 2003 rok zmianach za  2003 rok  
  Dział Rozdz. §        
1 2 3 4 5 6 7 8
Rolnictwo i łowiectwo 010     6 851 000 8 064 003 8 099 159 100,44
Prace geodezyjno-urządzeniowe              
na potrzeby rolnictwa   01005   120 000 109 354 109 354 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na zadania bieżące z zakresu            
administracji rządowej oraz inne zadania            
zlecone ustawami realizowane przez            
samorząd województwa     221 120 000 109 354 109 354 100,00
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych   01006   225 000 380 546 415 705 109,24
Wpływy z usług     O83 171 500 340 120 378 141 111,18
Pozostałe odsetki     O92 4 500 4 500 2 076 46,13
Wpływy z róznych dochodów     097 0 0 137  
Wpływy do budżetu części zysku              
gospodarstwa pomocniczego     238 20 000 6 926 6 926 100,00
Dotacje celowe  otrzymane z budżetu              
państwa na realizację inwestycji i zakupów              
inwestycyjnych własnych samorządu     653 29 000 29 000 28 425 98,02
województwa              
               
Melioracje wodne   01008   6 506 000 7 574 103 7 574 100 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu            
państwa na zadania bieżące z zakresu            
administracji rządowej oraz inne zadania            
zlecone ustawami realizowane przez            
samorząd województwa     221 3 636 000 4 336 000 4 336 000 100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych            
na finansowanie lub dofinansowanie            
kosztów realizacji inwestycji i zakupów            
inwestycyjnych jednostek sektora            
finansów publicznych   626 60 000 350 000 350 000 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na inwestycje i zakupy inwest.            
z zakresu administracji rządowej oraz inne            
zadania zlecone ustawami realizowane przez            
samorząd województwa     651 2 810 000 2 810 000 2 809 997 100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy              
lub z  miasta stołecznego Warszawy            
na inwestycje i zakupy inwestycyjne   661 0 78 103 78 103 100,00
realizowane na podstawie porozumień            
/umów/ między jednostkami samorządu            
terytorialnego            
               
Transport i łączność 600     29 499 826 32 435 512 32 515 058 100,25
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe   60001   10 472 000 10 472 000 10 471 856 100,00
Pozostałe odsetki     092 0 0 59  
Wpływy z róznych dochodów     097 0 0 6  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań              
własnych samorządu województwa     223 8 606 000 8 606 000 8 605 791 100,00
Dotacje celowe  otrzymane z budżetu              
państwa na realizację inwestycji i zakupów              
inwestycyjnych własnych samorządu     653 1 866 000 1 866 000 1 866 000 100,00
województwa              
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   60003   17 335 000 17 335 000 17 335 000 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na zadania bieżące z zakresu            
administracji rządowej oraz inne zadania            
zlecone ustawami realizowane przez            
samorząd województwa     221 17 335 000 17 335 000 17 335 000 100,00
Drogi publiczne wojewódzkie   60013   1 625 386 4 561 072 4 632 022 101,56
Grzywny, mandaty i inne kary              
pieniężne od ludności     057 0 1 161 1 162 100,09
Grzywny i inne kary pieniężneod osób              
prawnych i innych jednostek organizacyjnych     058 0 0 59 360  
Wpływy z różnych opłat     069 3 000 7 233 7 715 106,66
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.     O84 0 27 365 27 365 100,00
Pozostałe odsetki     092 20 000 14 200 25 044 176,37
Wpływy z różnych dochodów     097 1 000 86 633 86 896 100,30
Dotacje celowe otrzymane z gminy              
lub z miasta stołecznego Warszawy            
na zadania bieżące realizowane            
na podstawie porozumień /umów/ między            
jednostkami samorządu terytorialnego     231 0 136 094 136 094 100,00
Środki na dofinansowanie własnych              
zadań bieżących gmin /związków gmin/,            
powiatów /związków powiatów/, samorządów   270 1 601 386 1 601 386 1 601 386 100,00
województw, pozyskane z innych źródeł              
Dotacje celowe  otrzymane z budżetu              
państwa na realizację inwestycji i zakupów          
inwestycyjnych własnych samorządu     653 0 2 600 000 2 600 000 100,00
województwa          
Dotacje celowe otrzymane z powiatu              
na inwestycje i zakupy inwestycyjne        
realizowane na podstawie porozumień   662 0 87 000 87 000 100,00
/umów/ między jednostkami samorządu        
terytorialnego              
Pozostała działalność   60095   67 440 67 440 76 180 112,96
Wpływy z opłat za koncesje i licencje     O59 25 000 25 000 20 300 81,20
Wpływy z różnych opłat     069 42 440 42 440 55 880 131,67
               
Turystyka 630     65 000 108 840 69 428 63,79
Zadania w zakresie upowszechniania              
turystyki   63003   0 1 533 1 533 100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych              
niezgodnie z przeznaczeniem   291 0 1 533 1 533 100,00
lub pobranych w nadmiernej        
wysokości              
Pozostała działalność   63095   65 000 107 307 67 895 63,27
Wpływy z różnych dochodów     097 0 3 000 3 000 100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy              
lub z miasta stołecznego Warszawy            
na zadania bieżące realizowane            
na podstawie porozumień /umów/ między            
jednostkami samorządu terytorialnego     231 0 12 000 12 000 100,00
Środki na dofinansowanie własnych              
zadań bieżących gmin /związków gmin/,            
powiatów /związków powiatów/, samorządów            
województw, pozyskane z innych źródeł   270 0 27 307 8 975 32,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację inwestycji          
i zakupów inwestycyjnych własnych          
samorządu  województwa   653 65 000 65 000 43 920 67,57
               
Gospodarka mieszkaniowa 700     8 096 200 10 885 800 4 367 926 40,12
Gospodarka gruntami i nieruchomościami   70005   8 096 200 10 885 800 4 367 926 40,12
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie              
i użytkowanie wieczyste nieruchomości     O47 88 900 88 900 45 736 51,45
Dochody z najmu i dzierżawy składników               
majątkowych Skarbu Państwa , jednostek              
samorządu terytorialnego lub innych              
jednostek zaliczanych do sektora fin.              
publicznych oraz  innych umów              
o podobnym charakterze     O75 7 300 165 700 209 245 126,28
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.     O84 8 000 000 7 606 100 2 004 198 26,35
Pozostałe odsetki     092 0 6 500 6 135 94,38
Wpływy z różnych dochodów     097 0 18 600 22 612 121,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację inwestycji        
i zakupów inwestycyjnych własnych        
samorządu  województwa     653 0 3 000 000 2 080 000 69,33
Działalność usługowa 710     101 500 125 765 127 693 101,53
Biura planowania przestrzennego   71003   1 500 25 765 27 693 107,48
Wpływy z usług     O83 300 850 851 100,12
Pozostałe odsetki     092 1 200 700 1 032 147,43
Wpływy z różnych dochodów     097 0 435 2 030 466,67
Wpływy do budżetu części zysku              
gospodarstwa pomocniczego     238 0 23 780 23 780 100,00
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest   71013   100 000 100 000 100 000 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na zadania bieżące z zakresu            
administracji rządowej oraz inne zadania            
zlecone ustawami realizowane przez            
samorząd województwa   221 100 000 100 000 100 000 100,00
               
Administracja publiczna 750     1 706 665 13 829 258 12 099 304 87,49
Urzędy wojewódzkie   75011   0 33 803 33 803 100,00
Dotacje celoweotrzymane z budzetu              
państwa na zadania bieżące realizowane          
przez samorząd województwa na    222 0 33 803 33 803 100,00
podstawie porozumień z organami          
administracji rządowej          
               
Urzędy marszałkowskie   75018   606 665 8 779 398 8 859 506 100,91
Dochody z najmu i dzierżawy składników               
majątkowych Skarbu Państwa , jednostek            
samorządu terytorialnego lub innych            
jednostek zaliczanych do sektora fin.            
publicznych oraz  innych umów            
o podobnym charakterze     O75 0 0 1 380  
Wpływy z usług     O83 376 862 148 665 205 836 138,46
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.     O84 180 000 188 790 194 790 103,18
Pozostałe odsetki     092 49 803 207 300 216 851 104,61
Wpływy z różnych dochodów     097 0 8 165 543 8 173 209 100,09
Dotacje celoweotrzymane z budzetu              
państwa na zadania bieżące realizowane            
przez samorząd województwa na    222 0 69 100 67 440 97,60
podstawie porozumień z organami            
administracji rządowej              
Pozostała działalność   75095   1 100 000 5 016 057 3 205 995 63,91
Środki na dofinansowanie własnych              
zadań bieżących gmin /związków gmin/,        
powiatów /związków powiatów/, samorządów   270 0 26 057 26 057 100,00
województw, pozyskane z innych źródeł              
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację inwestycji            
i zakupów inwestycyjnych własnych            
samorządu  województwa   653 1 100 000 4 450 000 2 639 938 59,32
Dotacje celowe otrzymane z gminy              
lub z  miasta stołecznego Warszawy            
na inwestycje i zakupy inwestycyjne   661 0 315 000 315 000 100,00
realizowane na podstawie porozumień            
/umów/ między jednostkami samorządu            
terytorialnego              
Dotacje celowe otrzymane z powiatu              
na inwestycje i zakupy inwestycyjne            
realizowane na podstawie porozumień   662 0 225 000 225 000 100,00
/umów/ między jednostkami samorządu            
terytorialnego              
Dochody od osób prawnych,              
od osób fiz.i od innych jedn.              
nie posiadających  osobowości              
prawnej 756     11 702 926 12 606 611 12 150 985 96,39
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody              
jednostek samorządu terytorialnego na    75618   130 000 1 033 685 1 040 994 100,71
podstawie ustaw              
Wpływy z opłat za zezwolenia                
na sprzedaż alkoholu     O48 130 000 1 008 935 1 020 935 101,19
Wpływy z tytułu pomocy finansowej              
udzielanej między jednostkami samorządu     271 0 24 750 20 059 81,05
terytorialnego na dofinansowanie              
własnych zadań bieżących              
Udziały województw w podatkach               
stanowiących dochód budżetu państwa   75623   11 572 926 11 572 926 11 109 991 96,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych     001 10 572 926 10 572 926 9 821 258 92,89
Podatek dochodowy od osób prawnych     002 1 000 000 1 000 000 1 288 733 128,87
Różne rozliczenia 758     51 712 075 53 670 119 53 628 360 99,92
Część oświatowa subwencji ogólnej               
dla jedostek samorządu terytorialnego   75801   13 424 679 14 402 723 14 402 723 100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa     292 13 424 679 14 402 723 14 402 723 100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej              
dla województw   75804   12 108 519 12 108 519 12 108 519 100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa     292 12 108 519 12 108 519 12 108 519 100,00
Część drogowa subw.ogólnej dla powiatów i woj.   75806   25 978 877 26 958 877 26 958 877 100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa     292 25 978 877 26 958 877 26 958 877 100,00
Różne rozliczenia finansowe   75814   200 000 200 000 158 241 79,12
Pozostałe odsetki     O92 200 000 200 000 158 241 79,12
               
Oświata i wychowanie 801     470 794 526 433 600 088 113,99
Szkoły zawodowe   80130   55 920 64 799 87 932 135,70
Wpływy z różnych opłat     069 0 4 507 4 892 108,54
Dochody z najmu i dzierżawy składników               
majątkowych Skarbu Państwa , jednostek              
samorządu terytorialnego lub innych              
jednostek zaliczanych do sektora fin.              
publicznych oraz  innych umów              
o podobnym charakterze     O75 41 500 43 150 64 461 149,39
Wpływy z usług     O83 8 500 6 500 7 050 108,46
Pozostałe odsetki     O92 5 500 3 000 4 069 135,63
Wpływy z różnych dochodów     O97 420 420 238 56,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań          
własnych samorządu województwa     223 0 7 222 7 222 100,00
Zakłady kształcenia nauczycieli   80141   7 400 30 450 45 354 148,95
Wpływy z różnych opłat     O69 5 000 25 700 36 484 141,96
Dochody z najmu i dzierżawy składników               
majątkowych Skarbu Państwa , jednostek              
samorządu terytorialnego lub innych              
jednostek zaliczanych do sektora fin.              
publicznych oraz  innych umów              
o podobnym charakterze     O75 0 2 350 6 502 276,68
Wpływy z usług     O83 0 0 144  
Pozostałe odsetki     O92 600 2 400 1 785 74,38
Wpływy z różnych dochodów     O97 1 800 0 439  
Dokształcanie i doskonalenie              
nauczycieli   80146   345 474 346 474 382 017 110,26
Dochody z najmu i dzierżawy składników               
majątkowych Skarbu Państwa , jednostek              
samorządu terytorialnego lub innych              
jednostek zaliczanych do sektora fin.              
publicznych oraz innych umów              
o podobnym charakterze     O75 21 200 29 274 30 073 102,73
Wpływy z usług     O83 313 800 306 300 334 156 109,09
Wpływy ze sprzedaży wyrobów              
i składników majątkowych     084 8 074 0 6 664  
Pozostałe odsetki     O92 1 400 1 400 1 267 90,50
Wpływy z różnych dochodów     O97 1 000 8 500 8 857 104,20
Dotacje celowe otrzymane z powiatu              
na zadania bieżące realizowane          
na podstawie porozumień /umów/ między          
jednostkami samorządu terytorialnego     232 0 1 000 1 000 100,00
Biblioteki pedagogiczne   80147   3 000 300 387 129,00
Wpływy z usług     O83 3 000 0 0  
Pozostałe odsetki     O92 0 300 387 129,00
Pozostała działalność   80195   59 000 84 410 84 398 99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań              
własnych samorządu województwa     223 59 000 84 410 84 398 99,99
Ochrona zdrowia 851     5 850 692 8 638 443 8 364 325 96,83
Szpitale ogólne   85111   0 741 147 693 454 93,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań            
własnych samorządu województwa     223 0 737 647 689 954 93,53
Wpływy z tytułu pomocy finansowej            
udzielanej między jednostkami samorządu     271 0 3 500 3 500 100,00
terytorialnego na dofinansowanie            
własnych zadań bieżących            
Zakłady opiekuńczo-lecznicze   85117   0 3 654 3 654 100,00
i pielęgnacyjno-opiekuńcze              
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań            
własnych samorządu województwa     223 0 3 654 3 654 100,00
Lecznictwo psychiatryczne   85120   0 212 569 209 810 98,70
               
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań            
własnych samorządu województwa     223 0 212 569 209 810 98,70
Lecznictwo ambulatoryjne   85121   0 94 755 91 605 96,68
               
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań            
własnych samorządu województwa     223 0 94 755 91 605 96,68
Lecznictwo stomatologiczne   85 131   0 48 644 0 0,00
               
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań            
własnych samorządu województwa     223 0 48 644 0 0,00
Ratownictwo medyczne   85141   985 000 1 285 000 1 285 000 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na zadania bieżące z zakresu        
administracji rządowej oraz inne zadania        
zlecone ustawami realizowane przez        
samorząd województwa     221 0 300 000 300 000 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację inwestycji            
i zakupów inwestycyjnych własnych            
samorządu  województwa     653 985 000 985 000 985 000 100,00
Medycyna pracy   85148   743 000 743 000 743 000 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań              
własnych samorządu województwa     223 743 000 743 000 743 000 100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi   85154   0 3 500 2 733 78,09
Dotacje celowe otrzymane z gminy              
lub z miasta stołecznego Warszawy            
na zadania bieżące realizowane            
na podstawie porozumień /umów/ między            
jednostkami samorządu terytorialnego     231 0 1 000 1 000 100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej              
udzielanej między jednostkami samorządu     271 0 2 500 1 733 69,32
terytorialnego na dofinansowanie              
własnych zadań bieżących              
Składki na ubezpieczenie zdrowotne              
oraz świadczenia dla osób nieobjętych   85156   0 870 635 72,99
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego              
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na zadania bieżące z zakresu            
administracji rządowej oraz inne zadania            
zlecone ustawami realizowane przez            
samorząd województwa     221 0 870 635 72,99
Staże i specjalizacje medyczne   85157   4 122 692 5 505 304 5 334 430 96,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na zadania bieżące z zakresu            
administracji rządowej oraz inne zadania            
zlecone ustawami realizowane przez            
samorząd województwa     221 4 122 692 5 505 304 5 334 430 96,90
Pozostała działalność   85195   0 0 4  
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych              
niezgodnie z przeznaczeniem   291 0 0 4  
lub pobranych w nadmiernej          
wysokości              
Opieka społeczna 853     2 677 000 3 236 484 3 236 645 100,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze   85301   649 000 767 667 765 737 99,75
Wpływy z różnych opłat     069 0 3 000 1 070 35,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań              
własnych samorządu województwa     223 409 000 514 667 514 667 100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy              
lub z miasta stołecznego Warszawy            
na zadania bieżące realizowane            
na podstawie porozumień /umów/ między            
jednostkami samorządu terytorialnego     231 200 000 200 000 200 000 100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu              
na zadania bieżące realizowane            
na podstawie porozumień /umów/ między            
jednostkami samorządu terytorialnego     232 40 000 50 000 50 000 100,00
Regionalne ośrodki              
polityki społecznej   85317   0 0 40  
Pozostałe odsetki     O92 0 0 29  
Wpływy z różnych dochodów     O97 0 0 11  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji   85324   0 66 744 66 744 100,00
Osób Niepełnosprawnych              
Wpływy z różnych dochodów     O97 0 66 744 66 744 100,00
Wojewódzkie urzędy pracy   85332   2 028 000 2 402 073 2 404 124 100,09
Dochody z najmu i dzierżawy składników               
majątkowych Skarbu Państwa , jednostek          
samorządu terytorialnego lub innych          
jednostek zaliczanych do sektora fin.          
publicznych oraz  innych umów          
o podobnym charakterze     O75 0 3 038 3 039 100,03
Wpływy ze sprzedaży wyrobów              
i składników majątkowych     084 0 681 681 100,00
Pozostałe odsetki     O92 0 3 800 5 203 136,92
Wpływy z różnych dochodów     O97 0 94 481 95 134 100,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań              
własnych samorządu województwa     223 2 028 000 2 294 073 2 294 073 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację inwestycji            
i zakupów inwestycyjnych własnych            
samorządu  województwa     653 0 6 000 5 994 99,90
Edukacyjna opieka              
wychowawcza 854     19 000 21 581 25 496 118,14
Internaty i bursy szkolne   85410   13 000 13 000 16 915 130,12
Dochody z najmu i dzierżawy składników               
majątkowych Skarbu Państwa , jednostek              
samorządu terytorialnego lub innych              
jednostek zaliczanych do sektora fin.              
publicznych oraz innych umów              
o podobnym charakterze     O75 9 000 9 000 9 733 108,14
Wpływy z usług     083 4 000 4 000 7 182 179,55
Pozostała działalność   85495   6 000 8 581 8 581 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań              
własnych samorządu województwa     223 6 000 8 581 8 581 100,00
Gospodarka komunalna 900     0 90 010 92 161 102,39
i ochrona środowiska              
Wpływy i wydatki związane              
z gromadzeniem środków z opłat   90019   0 3 760 5 802 154,31
i kar za korzystanie ze środowiska              
Wpływy z różnych dochodów     O97 0 3 760 5 802 154,31
Wpływy i wydatki związane              
z gromadzeniem środków z opłat   90020   0 1 150 1 134 98,61
produktowych              
Wpływy z opłaty produktowej     040 0 1 150 1 134 98,61
Pozostała działalność   90095   0 85 100 85 225 100,15
Wpływy z różnych dochodów     O97 0 0 125  
Dotacje otrzymane z funduszy celowych              
na realizację zadań bieżących jednostek   244 0 85 100 85 100 100,00
sektora finansów publicznych            
Kultura i ochrona              
dziedzictwa narodowego 921     0 5 996 500 5 996 500 100,00
Teatry dramatyczne i lalkowe   92106   0 1 717 700 1 717 700 100,00
               
Dotacje celowe otrzymane z budżetu            
państwa na realizację bieżących zadań            
własnych samorządu województwa     223 0 617 700 617 700 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację inwestycji          
i zakupów inwestycyjnych własnych          
samorządu  województwa     653   1 100 000 1 100 000 100,00
Filharmonie, orkiestry, chóry   92108   0 961 300 961 300 100,00
i kapele            
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań            
własnych samorządu województwa     223 0 761 300 761 300 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
pańśtwa na realizację inwestycji          
i zakupów inwestycyjnych własnych          
samorządu  województwa     653   200 000 200 000 100,00
Domy i ośrodki kultury,   92109   0 875 100 875 100 100,00
świetlice i kluby              
Dotacje celoweotrzymane z budzetu          
państwa na zadania bieżące realizowane          
przez samorząd województwa na    222 0 100 000 100 000 100,00
podstawie porozumień z organami          
administracji rządowej              
Dotacje celowe otrzymane z budżetu            
państwa na realizację bieżących zadań            
własnych samorządu województwa     223 0 775 100 775 100 100,00
Biblioteki   92116   0 895 000 895 000 100,00
               
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań            
własnych samorządu województwa     223 0 334 000 334 000 100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy              
lub z miasta stołecznego Warszawy          
na zadania bieżące realizowane          
na podstawie porozumień /umów/ między          
jednostkami samorządu terytorialnego     231 0 520 000 520 000 100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu              
na zadania bieżące realizowane          
na podstawie porozumień /umów/ między          
jednostkami samorządu terytorialnego   232 0 41 000 41 000 100,00
Muzea   92118   0 1 437 400 1 437 400 100,00
               
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację bieżących zadań            
własnych samorządu województwa     223 0 1 437 400 1 437 400 100,00
Pozostała działalność   92195   0 110 000 110 000  
               
Dotacje celowe otrzymane ze środków               
specjalnych na finansowanie lub          
dofinansowanie zadań zleconych          
z zakresu działalności bieżącej     299 0 110 000 110 000 100,00
Kultura fizyczna i sport 926     1 000 000 1 024 565 24 565 2,40
Obiekty sportowe   92601   1 000 000 1 000 000 0 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu              
państwa na realizację inwestycji            
i zakupów inwestycyjnych własnych            
samorządu  województwa   653 1 000 000 1 000 000 0 0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej              
i sportu   92605   0 24 565 24 565 100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych              
niezgodnie z przeznaczeniem   291 0 24 565 24 565 100,00
lub pobranych w nadmiernej          
wysokości              
OGÓŁEM       119 752 678 151 259 924 141 397 693 93,48