Załącznik Nr 3
do rocznego sprawozdania z  wykonania 
budżetu województwa za  2003 r.
                                         Wydatki województwa za 2003 rok
   Podział klasyfikacji Plan  Plan Wykonanie %
Wyszczególnienie         budżetowej na 2003 r. po zmianach za  2003 rok  
  Dział Rozdz. §        
1 2 3 4 5 6 7 8
Rolnictwo i łowiectwo 010     11 292 000 12 349 457 12 336 998 99,90
Prace geodezyjno-urządzeniowe   01005   120 000 109 354 109 354 100,00
na potrzeby rolnictwa              
Zakup usług pozostałych     4300 120 000 109 354 109 354 100,00
Zarządy melioracji    01006   4 629 000 4 629 000 4 626 663 99,95
i urządzeń wodnych              
Nagrody i wydatki osobowe            
nie zaliczone do wynagrodzeń     3020 8 000 6 650 6 633 99,74
Różne wydatki na rzecz osób              
fizycznych     3030 5 000 4 360 4 360 100,00
Wynagrodzenie osobowe              
pracowników     4010 2 868 900 2 895 900 2 895 824 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie              
roczne     4040 280 702 280 702 280 702 100,00
Składki na ubezpieczenia              
społeczne     4110 563 150 541 650 540 739 99,83
Składki na Fundusz Pracy     4120 77 200 71 700 71 569 99,82
Wpłaty na Państwowy Fundusz              
Rehabilitacji Osób Niepełnospr.     4140 14 700 14 700 14 530 98,84
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 155 000 175 320 175 320 100,00
Zakup energii     4260 100 000 100 000 100 000 100,00
Zakup usług remontowych     4270 15 000 26 000 25 996 99,98
Zakup usług pozostałych     4300 326 071 326 071 326 071 100,00
Podróże służbowe krajowe     4410 20 000 22 500 22 486 99,94
Różne opłaty i składki     4430 10 000 11 650 11 632 99,85
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 83 750 71 750 71 482 99,63
Podatek od nieruchomości     4480 40 820 36 020 35 984 99,90
Opłaty na rzecz budżetów     4520 6 107 6 107 5 996 98,18
jednostek samorządu teryt.              
Koszty postępowania               
sądowego i prokuratorskiego     4610 600 600 600 100,00
Wydatki inwestycyjne              
jednostek budżetowych     6050 29 000 29 000 28 425 98,02
Wydatki na zakupy inwest.              
jednostek budżetowych     6060 25 000 8 320 8 314 99,93
Melioracje wodne   01008   6 506 000 7 574 103 7 574 100 100,00
Zakup usług remontowych     4270 3 599 062 4 299 062 4 299 062 100,00
Podatek od nieruchomości     4480 36 704 36 704 36 704 100,00
Opłaty na rzecz budżetów              
jednostek samorządu teryt.     4520 234 234 234 100,00
Wydatki inwestycyjne              
jednostek budżetowych     6050 2 870 000 3 238 103 3 238 100 100,00
Pozostała działalność   01095   37 000 37 000 26 881 72,65
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 17 000 17 000 14 293 84,08
Zakup usług pozostałych     4300 20 000 20 000 12 588 62,94
Transport i łączność 600     47 238 386 50 912 721 50 887 292 99,95
Krajowe pasażerskie   60001   10 472 000 10 369 209 10 368 999 100,00
przewozy kolejowe              
Dotacja przedmiotowa z budżetu              
dla jednostek nie zaliczanych do              
sektora finansów publicznych     2630 8 271 330 8 470 302 8 470 092 100,00
Nagrody i wydatki osobowe              
nie zaliczone do wynagrodzeń     3020 500 216 216 100,00
Wynagrodzenie osobowe              
pracowników     4010 108 000 15 096 15 096 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie              
roczne     4040 5 600 5 446 5 446 100,00
Składki na ubezpieczenia              
społeczne     4110 20 300 3 732 3 732 100,00
Składki na Fundusz Pracy     4120 2 800 503 503 100,00
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 11 000 1 256 1 256 100,00
Zakup usług remontowych     4270 1 700 96 96 100,00
Zakup usług pozostałych     4300 178 870 6 304 6 304 100,00
Podróże służbowe krajowe     4410 3 000 219 219 100,00
Różne opłaty i składki     4430 700 0 0  
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 2 200 39 39 100,00
Wydatki na zakupy inwest.              
jednostek budżetowych     6060 0 1 866 000 1 866 000 100,00
Dotacje celowe z budżetu na              
finansowanie lub dofinansowanie              
kosztów realizacji inwestycji              
i zakupów inwestycyjnych     6220 1 866 000 0 0  
innych jednostek sektora              
finansów publicznych              
Krajowe pasażerskie   60003   17 335 000 17 335 000 17 335 000 100,00
przewozy autobusowe              
Dotacja przedmiotowa z budżetu              
dla jednostek nie zaliczanych do              
sektora finansów publicznych     2630 17 335 000 17 335 000 17 335 000 100,00
Drogi publiczne wojewódzkie   60013   19 401 386 23 204 480 23 179 261 99,89
Nagrody i wydatki osobowe            
nie zaliczone do wynagrodzeń     3020 80 000 138 000 137 989 99,99
Wynagrodzenie osobowe              
pracowników     4010 3 303 000 3 303 000 3 303 000 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie              
roczne     4040 260 577 260 577 260 577 100,00
Składki na ubezpieczenia              
społeczne     4110 609 413 609 413 601 268 98,66
Składki na Fundusz Pracy     4120 84 100 84 100 83 157 98,88
Wpłaty na Państwowy Fundusz              
Rehabilit. Osób Niepełnospr.     4140 14 000 6 160 0 0,00
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 1 400 000 1 177 500 1 177 199 99,97
Zakup energii     4260 80 000 51 500 51 068 99,16
Zakup usług remontowych     4270 874 051 2 736 094 2 735 202 99,97
Zakup usług pozostałych     4300 4 749 200 5 514 653 5 514 188 99,99
Podróże służbowe krajowe     4410 8 000 5 176 5 173 99,94
Różne opłaty i składki     4430 100 000 54 452 54 452 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 89 000 87 045 87 040 99,99
Podatek od nieruchomości     4480 17 100 17 100 17 096 99,98
Pozostałe podatki na rzecz              
budżetów jednostek samorządu   4500 8 249 9 130 9 129 99,99
terytorialnego              
Opłaty na rzecz budżetu państwa   4510 2 500 6 000 5 518 91,97
Opłaty na rzecz budżetów              
jednostek samorządu teryt.     4520 15 000 11 161 11 161 100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)     4530 0 86 86 100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat              
z tytułu podatków i opłat     4570 0 23 23 100,00
Wydatki inwestycyjne              
jednostek budżetowych     6050 6 000 810 9 028 310 9 020 937 99,92
Wydatki inwestycyjne              
jednostek budżetowych     6053 1 601 386 0 0  
Wydatki na zakupy inwest.              
jednostek budżetowych     6060 105 000 105 000 104 998 100,00
Pozostała   60095   30 000 4 032 4 032 100,00
działalność              
Wynagrodzenie osobowe              
pracowników     4010 10 500 2 628 2 628 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie              
roczne     4040 714 714 714 100,00
Składki na ubezpieczenia              
społeczne     4110 2 010 608 608 100,00
Składki na Fundusz Pracy     4120 280 82 82 100,00
Zakup usług pozostałych     4300 8 456 0 0  
Podróże służbowe krajowe     4410 700 0 0  
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 340 0 0  
Wydatki na zakupy inwest.              
jednostek budżetowych     6060 7 000 0 0  
Turystyka 630     221 300 255 140 217 633 85,30
Zadania w zakresie   63003   90 000 72 933 72 915 99,98
upowszechniania turystyki              
Dotacja celowa z budżetu na              
finansowanie lub dofinans.              
zadań zleconych do realizacji              
stowarzyszeniom     2820 15 000 14 000 13 999 99,99
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 5 000 1 560 1 557 99,81
Zakup usług pozostałych     4300 50 000 56 933 56 919 99,98
Podróże służbowe krajowe     4410 5 000 0 0  
Podróże służbowe zagraniczne     4420 15 000 440 440 100,00
Pozostała   63095   131 300 182 207 144 718 79,43
działalność              
Zakup materiałów i wyposażenia     4210 6 300 5 300 5 300 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia     4212 0 3 000 240 8,00
Zakup usług pozostałych     4300 10 000 36 100 35 925 99,52
Zakup usług pozostałych     4302 0 23 270 10 024 43,08
Podróże służbowe krajowe     4412 0 200 0 0,00
Podróże służbowe zagraniczne     4422 0 837 809 96,65
Różne opłaty i składki     4430 50 000 48 500 48 500 100,00
Wydatki inwestycyjne              
jednostek budżetowych     6050 65 000 0 0  
Wydatki na zakupy inwest.              
jednostek budżetowych     6060 0 65 000 43 920 67,57
Gospodarka mieszkaniowa 700     200 000 3 282 100 2 336 170 71,18
               
Gospodarka gruntami   70005   200 000 3 282 100 2 336 170 71,18
i nieruchomościami              
Zakup materiałów i wyposażenia     4210 40 000 32 500 31 964 98,35
Zakup energii     4260 50 000 90 500 77 285 85,40
Zakup usług remontowych     4270 1 000 8 600 6 047 70,31
Zakup usług pozostałych     4300 80 300 124 400 121 686 97,82
Różne opłaty i składki     4430 3 700 3 700 3 408 92,11
Podatek od nieruchomości     4480 25 000 22 400 15 780 70,45
Wydatki inwestycyjne              
jednostek budżetowych     6050 0 3 000 000 2 080 000 69,33
Działalność usługowa 710     2 200 000 2 200 000 2 195 599 99,80
Biura planowania przestrzennego   71003   2 100 000 2 050 000 2 045 599 99,79
Nagrody i wydatki osobowe            
nie zaliczone do wynagrodzeń     3020 1 000 34 948 34 947 100,00
Wynagrodzenie osobowe              
pracowników     4010 1 400 000 1 311 910 1 311 902 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie              
roczne     4040 125 585 131 995 131 995 100,00
Składki na ubezpieczenia              
społeczne     4110 254 670 231 873 230 370 99,35
Składki na Fundusz Pracy     4120 35 745 32 476 32 276 99,38
Wpłaty na Państwowy Fundusz              
Rehabilitacji Osób Niepełnospr.     4140 0 1 799 1 799 100,00
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 45 000 51 300 51 250 99,90
Zakup energii     4260 34 116 37 700 36 736 97,44
Zakup usług remontowych     4270 4 000 6 600 6 536 99,03
Zakup usług pozostałych     4300 148 000 158 200 158 159 99,97
Podróże służbowe krajowe     4410 4 000 4 000 3 185 79,63
Podróże służbowe zagraniczne     4420 0 6 592 6 592 100,00
Różne opłaty i składki     4430 7 000 4 300 3 960 92,09
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 37 300 32 880 32 880 100,00
Podatek od nieruchomości     4480 2 480 2 067 1 654 80,02
Opłaty na rzecz budżetów              
jednostek samorządu     4520 1 094 1 094 1 093 99,91
terytorialnego              
Pozostałe odsetki     4580 10 266 265 99,62
Plany zagospodarowania   71004   0 50 000 50 000 100,00
przestrzennego            
Dotacje celowe przekazane gminie            
na zadania bieżące realizowane            
na podstawie porozumień /umów/   2310 0 50 000 50 000 100,00
między jednostkami samorządu            
terytorialnego            
Prace geodezyjne   71013   100 000 100 000 100 000 100,00
i kartograficzne /nieinwest./              
Zakup usług pozostałych     4300 100 000 100 000 100 000 100,00
Administracja publiczna 750     14 135 000 19 043 707 17 192 886 90,28
Urzędy wojewódzkie   75011   0 33 803 33 803 100,00
Zakup usług pozostałych     4300 0 33 803 33 803 100,00
Samorządowe sejmiki   75017   886 400 587 600 586 957 99,89
województw              
Różne wydatki na rzecz osób              
fizycznych     3030 680 000 540 800 540 754 99,99
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 60 000 11 000 10 798 98,16
Zakup energii     4260 6 000 0 0  
Zakup usług remontowych     4270 4 000 1 500 1 329 88,60
Zakup usług pozostałych     4300 107 400 12 900 12 839 99,53
Podróże służbowe krajowe     4410 8 000 1 100 1 014 92,18
Podróże służbowe zagraniczne     4420 6 000 8 100 8 029 99,12
Różne opłaty i składki     4430 15 000 12 200 12 194 99,95
Urzędy marszałkowskie   75018   11 446 260 12 840 747 12 807 070 99,74
Nagrody i wydatki osobowe            
nie zaliczone do wynagrodzeń   3020 30 000 4 450 4 144 93,12
Wynagrodzenie osobowe              
pracowników     4010 6 148 267 6 687 667 6 687 605 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie              
roczne     4040 523 000 560 500 559 398 99,80
Składki na ubezpieczenia            
społeczne     4110 1 257 882 1 202 907 1 200 992 99,84
Składki na Fundusz Pracy     4120 186 914 174 026 173 091 99,46
Wpłaty na Państwowy Fundusz              
Rehabilit. Osób Niepełnospr.     4140 21 600 12 000 11 926 99,38
Pokrycie ujemnego wyniku fin.              
i przejętych zobowiązań po            
likwidowanych i przekształcanych   4160 272 257 262 257 260 317 99,26
jednostkach zaliczanych do            
sektora finansów publicznych              
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 354 500 436 336 435 573 99,83
Zakup energii     4260 101 600 174 130 173 814 99,82
Zakup usług remontowych     4270 49 000 49 000 48 530 99,04
Zakup usług pozostałych     4300 1 981 857 2 339 777 2 337 045 99,88
Podróże służbowe krajowe     4410 99 000 105 000 104 259 99,29
Podróże służbowe zagraniczne     4420 30 000 101 654 99 719 98,10
Różne opłaty i składki     4430 45 000 83 900 83 867 99,96
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 142 913 142 913 142 913 100,00
Podatek od nieruchomości     4480 470 470 468 99,57
Podatek od towarów i usług (VAT)     4530 20 000 13 000 8 419 64,76
Odsetki od nieterminowych wpłat              
z tytułu podatków i opłat     4570 27 000 27 000 26 772 99,16
Pozostałe odsetki     4580 30 000 290 890 290 894 100,00
Koszty postępowania            
sądowego i prokuratorskiego     4610 15 000 15 870 15 866 99,97
Wydatki na zakupy inwest.              
jednostek budżetowych     6060 110 000 157 000 141 458 90,10
Pozostała   75095   1 802 340 5 581 557 3 765 056 67,46
działalność              
Dotacja celowa z budżetu              
na finansowanie lub             
dofinansowanie zadań   2820 0 55 000 55 000 100,00
zleconych do realizacji            
stowarzyszeniom              
Różne wydatki na rzecz osób fiz.     3030 530 530 524 98,87
Składki na ubezpieczenia              
społeczne     4110 700 700 650 92,86
Składki na Fundusz Pracy     4120 100 100 98 98,00
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 24 000 9 000 8 696 96,62
Zakup usług pozostałych     4300 358 670 255 470 255 006 99,82
Zakup usług pozostałych     4302 0 26 057 26 057 100,00
Podróże służbowe krajowe     4410 37 640 0 0  
Podróże służbowe zagraniczne     4420 49 200 11 900 11 867 99,72
Różne opłaty i składki     4430 9 000 8 100 8 041 99,27
Składki do organizacji              
międzynarodowych     4540 22 500 24 700 24 680 99,92
Wydatki inwestycyjne               
jednostek budżetowych     6050 1 300 000 0 0  
Wydatki na zakupy inwest.              
jednostek budżetowych     6060 0 5 190 000 3 374 437 65,02
Bezpieczeństwo publiczne 754     25 000 25 000 25 000 100,00
i ochrona przeciwpożarowa              
Zadania ratownictwa górskiego    75415   25 000 25 000 25 000 100,00
i wodnego              
Dotacja celowa z budżetu            
na finansowanie lub             
dofinansowanie zadań   2820 25 000 25 000 25 000 100,00
zleconych do realizacji            
stowarzyszeniom              
Obsługa długu 757     10 355 000 10 355 000 2 292 095 22,14
publicznego              
Obsługa papierów               
wartościowych,kredytów   75702   2 700 000 2 700 000 2 292 095 84,89
i pożyczek jednostek              
samorządu terytorialnego              
Pozostałe rozliczenia              
z bankami     2980 2 700 000 2 700 000 2 292 095 84,89
Rozliczenia z tytułu poręczeń              
i gwarancji udzielonych przez   75704   7 655 000 7 655 000 0 0,00
Skarb Państwa lub jednostkę              
samorządu terytorialnego              
Rozliczenia z bankami związane              
z obsługą długu publicznego     8010 700 000 700 000 0 0,00
Wypłaty z tytułu poręczeń              
spłaty krajowych kredytów              
bankowych     8020 6 955 000 6 955 000 0 0,00
Różne rozliczenia 758     1 640 000 610 000 0 0,00
Rezerwy ogólne i celowe   75818   1 640 000 610 000 0 0,00
               
Rezerwy     4810 1 640 000 610 000 0 0,00
             
Oświata i wychowanie 801     13 140 768 14 074 360 14 071 833 99,98
Szkoły zawodowe   80130   5 377 061 6 114 725 6 113 075 99,97
Zwrot dotacji wykorzystanych            
niezgodnie z przeznaczeniem            
lub pobranych w nadmiernej      2910 460 460 460 100,00
wysokości            
Nagrody i wydatki osobowe            
nie zaliczone do wynagrodzeń     3020 3 330 19 001 18 927 99,61
Wynagrodzenie osobowe              
pracowników     4010 3 784 000 4 197 114 4 197 324 100,01
Dodatkowe wynagrodzenie              
roczne     4040 316 700 311 806 311 710 99,97
Składki na ubezpieczenia              
społeczne   4110 733 205 745 809 745 372 99,94
Składki na Fundusz Pracy     4120 100 467 103 942 103 883 99,94
Składki na ubezpieczenie zdrowotne     4130 1 000 1 500 1 401 93,40
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 46 897 76 397 76 386 99,99
Zakup pomocy naukowych,              
dydaktycznych i książek     4240 11 000 17 500 17 498 99,99
Zakup energii     4260 108 564 229 467 229 467 100,00
Zakup usług remontowych     4270 5 040 32 913 32 911 99,99
Zakup usług pozostałych     4300 74 885 141 170 140 723 99,68
Podróże służbowe krajowe     4410 4 700 5 860 5 359 91,45
Różne opłaty i składki     4430 2 762 3 679 3 677 99,95
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 184 051 228 107 227 977 99,94
Zakłady kształcenia nauczycieli   80141   1 652 117 1 761 063 1 760 968 99,99
Wynagrodzenie osobowe            
pracowników     4010 1 167 540 1 252 710 1 252 711 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie            
roczne     4040 95 828 89 851 89 851 100,00
Składki na ubezpieczenia              
społeczne     4110 225 890 222 900 222 900 100,00
Składki na Fundusz Pracy     4120 30 953 30 525 30 525 100,00
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 16 174 37 961 37 961 100,00
Zakup pomocy naukowych,              
dydaktycznych i książek     4240 1 500 1 500 1 500 100,00
Zakup energii     4260 18 736 25 003 25 003 100,00
Zakup usług pozostałych     4300 24 596 26 913 26 817 99,64
Podróże służbowe krajowe     4410 940 3 740 3 740 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 69 960 69 960 69 960 100,00
Dokształcanie              
i doskonalenie nauczycieli   80146   5 386 957 5 399 259 5 399 066 100,00
Nagrody i wydatki osobowe            
nie zaliczone do wynagrodzeń     3020 9 132 38 332 38 332 100,00
Wynagrodzenie osobowe              
pracowników     4010 3 147 413 3 339 711 3 339 714 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie              
roczne     4040 280 377 248 496 248 492 100,00
Składki na ubezpieczenia              
społeczne     4110 612 888 579 913 579 914 100,00
Składki na Fundusz Pracy     4120 83 980 77 741 77 741 100,00
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 198 895 166 597 166 597 100,00
Zakup pomocy naukowych,              
dydaktycznych i książek     4240 70 000 90 467 90 465 100,00
Zakup energii     4260 177 106 145 563 145 563 100,00
Zakup usług remontowych     4270 28 800 18 357 18 357 100,00
Zakup usług zdrowotnych     4280 1 000 655 655 100,00
Zakup usług pozostałych     4300 548 128 464 935 464 935 100,00
Podróże służbowe krajowe     4410 27 000 25 192 25 001 99,24
Różne opłaty i składki     4430 15 367 12 497 12 497 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 186 871 190 763 190 763 100,00
Pozostałe odsetki     4580 0 40 40 100,00
Biblioteki pedagogiczne   80147   649 633 707 903 707 903 100,00
Zwrot dotacji wykorzystanych              
niezgodnie z przeznaczeniem            
lub pobranych w nadmiernej      2910 1 596 1 596 1 596 100,00
wysokości              
Wynagrodzenie osobowe              
pracowników     4010 428 610 450 780 450 780 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie              
roczne     4040 37 206 35 838 35 838 100,00
Składki na ubezpieczenia              
społeczne     4110 83 288 84 288 84 288 100,00
Składki na Fundusz Pracy     4120 11 413 11 413 11 413 100,00
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 3 400 6 900 6 900 100,00
Zakup pomocy naukowych,              
dydaktycznych i książek     4240 8 000 8 800 8 800 100,00
Zakup energii     4260 19 020 34 015 34 015 100,00
Zakup usług remontowych     4270 1 491 2 664 2 664 100,00
Zakup usług pozostałych     4300 25 783 41 783 41 783 100,00
Podróże służbowe krajowe     4410 500 500 500 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 29 259 29 259 29 259 100,00
Pozostałe odsetki     4580 67 67 67 100,00
Pozostała    80195   75 000 91 410 90 821 99,36
działalność              
Nagrody i wydatki osobowe            
nie zaliczone do wynagrodzeń   3020 2 500 0 0  
Różne wydatki na rzecz os. fiz.     3030 500 500 0 0,00
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 6 500 3 500 3 450 98,57
Zakup pomocy naukowych,              
dydaktycznych i książek     4240 6 500 3 000 2 973 99,10
Zakup usług pozostałych     4300 0 312 300 96,15
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 59 000 84 098 84 098 100,00
Szkolnictwo wyższe 803     100 000 100 000 32 016 32,02
Pozostała               
działalność   80395   100 000 100 000 32 016 32,02
Dotacja podmiotowa z budżetu              
dla szkoły wyższej     2520 100 000 100 000 32 016 32,02
Ochrona zdrowia 851     7 873 624 19 618 603 19 256 421 98,15
Szpitale ogólne   85111   0 8 719 390 8 670 958 99,44
Dotacja podmiotowa z budżetu              
dla samodzielnego publicznego   2560 0 737 647 689 955 93,53
zakładu opieki zdrowotnej            
Wydatki inwestycyjne               
jednostek budżetowych     6050   899 147 899 146 100,00
Dotacje celowe z budżetu na             
finansowanie lub dofinansowanie          
kosztów realizacji inwestycji          
i zakupów inwestycyjnych     6220 0 7 082 596 7 081 857 99,99
innych jednostek sektora          
finansów publicznych          
Zakłady opiekuńczo-lecznicze   85117   17 000 12 574 8 678 69,02
i pielęgnacyjno-opiekuńcze              
Dotacja podmiotowa z budżetu              
dla samodzielnego publicznego   2560 0 3 654 3 654 100,00
zakładu opieki zdrowotnej              
Zakup usług pozostałych     4300 17 000 8 920 5 024 56,32
Lecznictwo psychiatryczne   85120   0 212 569 209 810 98,70
Dotacja podmiotowa z budżetu              
dla samodzielnego publicznego   2560 0 212 569 209 810 98,70
zakładu opieki zdrowotnej              
Lecznictwo ambulatoryjne   85121   0 170 055 166 905 98,15
Dotacja podmiotowa z budżetu              
dla samodzielnego publicznego   2560 0 94 755 91 605 96,68
zakładu opieki zdrowotnej              
Dotacje celowe z budżetu na               
finansowanie lub dofinansowanie            
kosztów realizacji inwestycji            
i zakupów inwestycyjnych     6220 0 75 300 75 300 100,00
innych jednostek sektora            
finansów publicznych              
Lecznictwo stomatologiczne   85131   0 48 644 0 0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu              
dla samodzielnego publicznego   2560 0 48 644 0 0,00
zakładu opieki zdrowotnej              
Ratownictwo medyczne   85141   985 000 1 285 000 1 285 000 100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu              
dla samodzielnego publicznego   2560 0 300 000 300 000 100,00
zakładu opieki zdrowotnej              
Dotacje celowe z budżetu na               
finansowanie lub dofinansowanie            
kosztów realizacji inwestycji            
i zakupów inwestycyjnych     6220 985 000 985 000 985 000 100,00
innych jednostek sektora            
finansów publicznych              
Kolumny transportu sanitarnego   85142   1 875 932 1 875 932 1 875 931 100,00
Pokrycie ujemnego wyniku fin.              
i przejętych zobowiązań po            
likwidowanych i przekształcanych   4160 1 875 932 1 875 932 1 875 931 100,00
jednostkach zaliczanych do            
sektora finansów publicznych            
Medycyna pracy   85148   743 000 743 000 743 000 100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu              
dla samodzielnego publicznego   2560 0 259 100 259 100 100,00
zakładu opieki zdrowotnej              
Zakup usług pozostałych     4300 743 000 483 900 483 900 100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi   85154   130 000 1 037 185 952 994 91,88
Dotacje celowe przekazane gminie            
na zadania bieżące realizowane            
na podstawie porozumień /umów/   2310 0 3 000 3 000 100,00
między jednostkami samorządu            
terytorialnego            
Dotacje celowe przekazane dla               
powiatu na zadania bieżące realiz.            
na podstawie porozumień /umów/   2320 0 10 412 10 412 100,00
między jednostkami samorządu            
terytorialnego              
Dotacja podmiotowa z budżetu            
dla samodzielnego publicznego   2560 80 000 577 274 545 239 94,45
zakładu opieki zdrowotnej            
Dotacja przedmiotowa z budżetu              
dla pozostałych jednostek sektora     2620 0 3 000 3 000 100,00
finansów publicznych              
Dotacja celowa z budżetu              
na finansowanie lub             
dofinansowanie zadań   2810 0 20 000 20 000 100,00
zleconych do realizacji            
 fundacjom              
Dotacja celowa z budżetu              
na finansowanie lub             
dofinansowanie zadań   2820 0 276 210 247 831 89,73
zleconych do realizacji            
stowarzyszeniom              
Dotacja celowa z budżetu na              
finansowanie lub dofinansowanie              
zadań zleconych do realizacji              
pozostałym jednostkom     2830 50 000 123 205 109 537 88,91
nie zaliczanym do sektora              
finansów publicznych              
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 0 1 644 937 57,00
Zakup usług pozostałych     4300   22 440 13 038 58,10
Składki na ubezpieczenie zdrowotne              
oraz świadczenia dla osób nieobjętych   85156   0 870 635 72,99
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego              
Składki na ubezpieczenie zdrowotne     4130   870 635 72,99
Staże i specjalizacje    85157   4 122 692 5 505 304 5 334 430 96,90
medyczne              
Staże i specjalizacje medyczne     4320 4 122 692 5 505 304 5 334 430 96,90
Pozostała działalność   85195   0 8 080 8 080 100,00
Dotacja celowa z budżetu              
na finansowanie lub           
dofinansowanie zadań   2820 0 8 080 8 080 100,00
zleconych do realizacji          
stowarzyszeniom              
Opieka społeczna 853     2 730 600 3 240 661 3 237 526 99,90
Placówki opiekuńczo-   85301   649 000 767 667 765 737 99,75
wychowawcze              
Dotacja celowa z budżetu na              
finansowanie lub dofinansowanie              
zadań zleconych do realizacji              
pozostałym jednostkom     2830 649 000 767 667 765 737 99,75
nie zaliczanym do sektora              
finansów publicznych              
Regionalne ośrodki   85317   53 600 53 600 52 401 97,76
polityki społecznej              
Wynagrodzenie osobowe              
pracowników     4010 21 329 21 329 21 329 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie            
roczne     4040 14 191 14 191 14 190 99,99
Składki na ubezpieczenia              
społeczne     4110 6 460 6 460 6 182 95,70
Składki na Fundusz Pracy     4120 870 870 833 95,75
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 785 785 696 88,66
Zakup energii     4260 600 600 505 84,17
Zakup usług pozostałych     4300 8 200 8 200 8 102 98,80
Podróże służbowe krajowe     4410 600 600 0 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 565 565 564 99,82
Wojewódzkie urzędy pracy   85332   2 028 000 2 419 394 2 419 388 100,00
Wynagrodzenie osobowe              
pracowników     4017 0 113 100 113 100 100,00
Składki na ubezpieczenia              
społeczne     4117   19 487 19 487 100,00
Składki na Fundusz Pracy     4127 0 2 768 2 768 100,00
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4217 0 24 765 24 765 100,00
Podróże służbowe krajowe     4417 0 3 812 3 812 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4447 0 2 141 2 141 100,00
Wydatki na zakupy inwest.              
jednostek budżetowych     6067 0 6 000 5 994 99,90
Nagrody i wydatki osobowe              
nie zaliczone do wynagrodzeń     3020 1 000 1 576 1 576 100,00
Wynagrodzenie osobowe              
pracowników     4010 1 377 000 1 350 000 1 350 000 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie              
roczne     4040 104 000 101 371 101 371 100,00
Składki na ubezpieczenia              
społeczne     4110 261 000 263 636 263 636 100,00
Składki na Fundusz Pracy     4120 35 700 37 430 37 430 100,00
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 17 715 29 600 29 600 100,00
Zakup energii     4260 39 000 86 800 86 800 100,00
Zakup usług remontowych     4270 19 800 151 747 151 747 100,00
Zakup usług zdrowotnych     4280 1 000 1 594 1 626 102,01
Zakup usług pozostałych     4300 113 480 146 700 146 668 99,98
Podróże służbowe krajowe     4410 7 000 6 000 6 001 100,02
Podróże służbowe zagraniczne     4420 2 000 100 100 100,00
Różne opłaty i składki     4430 9 200 10 067 10 067 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 32 000 34 413 34 413 100,00
Podatek od nieruchomości     4480 5 887 12 570 12 569 99,99
Opłaty na rzecz budżetów              
jednostek samorzadu   4520 2 218 4 275 4 275 100,00
terytorialnego              
Wydatki na zakupy inwest.              
jednostek budżetowych     6060 0 9 442 9 442 100,00
Edukacyjna opieka  854     1 206 000 1 299 665 1 299 193 99,96
wychowawcza              
Internaty i bursy szkolne   85410   1 200 000 1 291 084 1 290 612 99,96
Zwrot dotacji wykorzystanych              
niezgodnie z przeznaczeniem            
lub pobranych w nadmiernej            
wysokości     2910 742 742 742 100,00
Nagrody i wydatki osobowe              
nie zaliczone do wynagrodzeń     3020 10 500 5 300 5 265 99,34
Wynagrodzenie osobowe              
pracowników     4010 738 200 727 446 727 302 99,98
Dodatkowe wynagrodzenie              
roczne     4040 55 620 51 491 51 490 100,00
Składki na ubezpieczenia              
społeczne     4110 143 300 122 860 122 860 100,00
Składki na Fundusz Pracy     4120 19 500 17 930 17 846 99,53
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 26 978 31 523 31 522 100,00
Zakup energii     4260 127 233 245 529 245 529 100,00
Zakup usług remontowych     4270 13 284 13 284 13 085 98,50
Zakup usług zdrowotnych     4280 330 330 330 100,00
Zakup usług pozostałych     4300 20 920 31 429 31 429 100,00
Podróże służbowe krajowe     4410 2 290 1 590 1 582 99,50
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 41 103 41 630 41 630 100,00
Pozostała działalność   85495   6 000 8 581 8 581 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz              
świadczeń socjalnych     4440 6 000 8 581 8 581 100,00
Gospodarka komunalna  900     0 120 010 119 189 99,32
i ochrona środowiska              
Wpływy i wydatki związane              
z gromadzeniem środków z opłat   90019   0 3 760 3 760 100,00
i kar za korzystanie ze środowiska              
Zakup usług pozostałych     4300 0 3 760 3 760 100,00
Wpływy i wydatki związane              
z gromadzeniem środków z opłat   90020   0 1 150 330 28,70
produktowych              
Zakup usług pozostałych     4300   1 150 330 28,70
Pozostała działalność   90095   0 115 100 115 099 100,00
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 0 5 666 5 665 99,98
Zakup usług pozostałych     4300 0 109 434 109 434 100,00
Kultura i ochrona 921     10 860 000 17 225 500 17 225 421 100,00
dziedzictwa narodowego              
Teatry dramatyczne i lalkowe   92106   2 040 000 3 763 700 3 763 700 100,00
Dotacje celowe przekazane gminie            
na zadania bieżące realizowane            
na podstawie porozumień /umów/   2310 40 000 40 000 40 000 100,00
między jednostkami samorządu            
terytorialnego            
Dotacja podmiotowa               
 z budżetu dla instytucji              
kultury     2550 2 000 000 2 623 700 2 623 700 100,00
Dotacje celowe z budżetu na               
finansowanie lub dofinansowanie            
kosztów realizacji inwestycji            
i zakupów inwestycyjnych     6220 0 1 100 000 1 100 000 100,00
innych jednostek sektora            
finansów publicznych              
Filharmonie, orkiestry, chóry   92108   2 000 000 3 111 300 3 111 300 100,00
i kapele              
Dotacja podmiotowa z budżetu              
dla instytucji kultury     2550 2 000 000 2 861 300 2 861 300 100,00
Dotacje celowe z budżetu na               
finansowanie lub dofinansowanie            
kosztów realizacji inwestycji            
i zakupów inwestycyjnych     6220 0 250 000 250 000 100,00
innych jednostek sektora            
finansów publicznych              
Domy i ośrodki kultury,   92109   1 200 000 2 079 100 2 079 100 100,00
świetlice i kluby              
Dotacja podmiotowa z budżetu              
dla instytucji kultury     2550 1 200 000 2 079 100 2 079 100 100,00
Biblioteki   92116   2 496 000 3 591 000 3 591 000 100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu              
dla instytucji kultury     2550 2 496 000 3 591 000 3 591 000 100,00
Muzea   92118   2 800 000 4 237 400 4 237 400 100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu              
dla instytucji kultury     2550 2 800 000 4 237 400 4 237 400 100,00
Ochrona i konserwacja   92120   20 000 20 000 20 000 100,00
zabytków              
Dotacja celowa z budżetu              
na finansowanie lub             
dofinansowanie zadań   2820 0 6 000 6 000 100,00
zleconych do realizacji            
stowarzyszeniom              
Dotacja celowa z budżetu na              
finansowanie lub dofinansowanie            
zadań zleconych do realizacji            
pozostałym jednostkom     2830 20 000 14 000 14 000 100,00
nie zaliczanym do sektora            
finansów publicznych              
Pozostała działalność   92195   304 000 423 000 422 921 99,98
Dotacje celowe przekazane gminie              
na zadania bieżące realizowane            
na podstawie porozumień /umów/   2310 67 000 69 000 69 000 100,00
między jednostkami samorządu            
terytorialnego              
Dotacje celowe przekazane dla             
powiatu na zadania bieżące realiz.            
na podstawie porozumień /umów/   2320 8 000 8 000 8 000 100,00
między jednostkami samorządu            
terytorialnego            
Dotacja podmiotowa z budżetu              
dla instytucji kultury     2550 0 110 000 110 000 100,00
Dotacja celowa z budżetu              
na finansowanie lub             
dofinansowanie zadań   2810 12 500 0 0  
zleconych do realizacji            
 fundacjom              
Dotacja celowa z budżetu              
na finansowanie lub             
dofinansowanie zadań   2820 64 000 161 529 161 529 100,00
zleconych do realizacji            
stowarzyszeniom              
Dotacja celowa z budżetu            
na finansowanie lub             
dofinansowanie zadań            
zleconych do realizacji   2830 102 500 0 0  
pozostałym jednostkom            
nie zaliczanym do sektora            
finansów publicznych            
Nagrody i wydatki osobowe              
nie zaliczone do wynagrodzeń     3020 21 000 21 000 21 000 100,00
Stypendia różne     3250 29 000 38 400 38 400 100,00
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 0 6 000 5 992 99,87
Zakup usług pozostałych     4300 0 9 071 9 000 99,22
Kultura fizyczna i sport 926     1 900 000 1 913 000 906 511 47,39
Obiekty sportowe   92601   1 000 000 1 000 000 0 0,00
Wydatki inwestycyjne               
jednostek budżetowych     6050 1 000 000 1 000 000 0 0,00
Zadania w zakresie kultury   92605   880 000 889 000 882 513 99,27
fizycznej i sportu              
Dotacja celowa z budżetu na              
finansowanie lub dofinansowanie              
zadań zleconych do realizacji              
stowarzyszeniom     2820 880 000 889 000 882 513 99,27
Pozostała   92695   20 000 24 000 23 998 99,99
działalność              
Zakup materiałów              
i wyposażenia     4210 15 000 22 500 22 498 99,99
Zakup usług pozostałych     4300 5 000 1 500 1 500 100,00
OGÓŁEM       125 117 678 156 624 924 143 631 783 91,70