Załącznik Nr 5    
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu województwa
za 2003 rok
         PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 ROK
Dział   Stan środków     Stan środków
Rozdz. Nazwa jednostki pieniężnych Przychody Wydatki pieniężnych
    na początek roku   na koniec roku
600 Transport i łączność 110 120 150 503 98 847 161 776
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 110 120 150 503 98 847 161 776
  Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 110 120 150 503 98 847 161 776
  w Białymstoku        
700 Gospodarka mieszkaniowa 0 231 231 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 231 231 0
  Urząd Marszałkowski w Białymstoku 0 231 231 0
750 Administracja publiczna 0 1 557 0 1 557
75018 Urzędy marszałkowskie 0 1 557 0 1 557
  Urząd Marszałkowski w Białymstoku 0 1 557 0 1 557
801 Oświata i wychowanie 308 990 1 272 765 1 262 278 319 477
80130 Szkoły zawodowe 30 076 78 911 72 937 36 050
  Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 6 421 56 999 45 691 17 729
  w Białymstoku        
  Szkoła Policealna Pracowników 20 716 8 030 19 288 9 458
  Służb Społecznych w Białymstoku        
  Medyczne Studium Zawodowe  2 939 13 882 7 958 8 863
  w Łomży    
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 26 386 173 786 189 913 10 259
  Nauczycielskie Kolegium Języków 4 506 24 875 24 441 4 940
  Obcych w Łomży    
  Zespół Kolegiów Nauczycielskich 0 5 720 401 5 319
  w Suwałkach        
  Nauczycielskie Kolegium Języków 21 778 128 345 150 123 0
  Obcych w Suwałkach        
  Kolegium Nauczycielskie 102 14 846 14 948 0
  w Suwałkach    
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 252 458 1 012 627 991 949 273 136
  Centrum Edukacji Nauczycieli 114 204 282 770 229 244 167 730
  w Białymstoku        
  Centrum Edukacji Nauczycieli 37 155 270 841 221 257 86 739
  w Suwałkach        
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 101 099 459 016 541 448 18 667
  w Łomży        
80147 Biblioteki pedagogiczne 70 7 441 7 479 32
  Biblioteka Pedagogiczna w Łomży 70 7 441 7 479 32
853 Opieka społeczna 0 7 404 7 404 0
85332 Wojewódzkie urzędy pracy 0 7 404 7 404 0
  Wojewódzki Urząd Pracy 0 7 404 7 404 0
  w Białymstoku        
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 76 185 533 429 525 684 83 930
85410 Internaty i bursy szkolne 76 185 533 429 89 890 54 002
  Medyczne Studium Zawodowe 41 398 150 988 172 057 20 329
  w Suwałkach- internat        
  Medyczne Studium Zawodowe  16 330 127 562 89 890 54 002
  w Łomży- internat        
  Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 18 457 254 879 263 737 9 599
  w Białymstoku- internat        
  Razem: 495 295 1 965 889 1 894 444 566 740