Załącznik nr 7
         do rocznego sprawozdania
         z wykonania budżetu województwa
         za 2003 rok
                                            PRZYCHODY I KOSZTY
                                     FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
                                                   ZA 2003 ROK
Lp Wyszczególnienie Plan  Wykonanie %
I Stan środków obr. netto na początek roku 145 567 948 251 651,42
  w tym:      
1 środki pieniężne 245 000 1 187 812 484,82
2 należności 40 000 66 372 165,93
3 zobowiązania/minus 139 433 305 933 219,41
II PRZYCHODY 2 285 000 2 194 260 96,03
1 Dotacje z centralnego funduszu 1 300 000 1 465 000 112,69
2 Przychody własne, z tego: 985 000 729 260 74,04
a/ wyłączenie gruntów 900 000 667 548 74,17
b/ odsetki i koszty upomnień 85 000 59 545 70,05
c/ pozostałe - 2 167  
III KOSZTY 2 145 000 2 099 843 97,89
1 Odpis na centralny fundusz 180 000 132 381 73,55
2 Wydatki bieżace oraz transfery 105 000 98 681 93,98
  na rzecz ludności    
3 Wydatki inwestycyjne, z tego: 1 860 000 1 868 781 100,47
a/ własne 10 000 -  
b/ dla jednostek sektora finansów publicznych  1 750 000 1 868 781 106,79
c/ dla jednostek nie zaliczanych do sekt. fin. publ. 100 000 -  
IV Stan środków obr. netto na koniec roku 285 567 1 042 668 365,12
  w tym:      
1 środki pieniężne 390 567 1 604 615 410,84
2 należności 45 000 69 067 153,48
3 zobowiązania/minus 150 000 631 014 420,68