Załącznik Nr 8
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu województwa
za 2003 rok
                                               PRZYCHODY I KOSZTY
     FUNDUSZU GOSPODARKI  ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM 
                                                         ZA 2003 ROK
Lp Wyszczególnienie Plan  Wykonanie %
I stan środków obr. netto na początek roku 52 990 52 990 100,00
  w tym:    
1 środki pieniężne 52 990 46 570 87,88
2 należności 120 000 10 113 8,43
3 zobowiązania/minus 120 000 3 693 3,08
II PRZYCHODY  1 116 010 634 698 56,87
1 Wpływy z innych funduszy 980 000 579 558 59,14
2 Przychody własne, z tego: 136 010 55 140 40,54
a/ wpływy z usług 50 000 40 406 80,81
b/ odsetki i koszty upomnień 86 010 14 734 17,13
c/ pozostałe - -  
III  KOSZTY 1 150 000 161 040 14,00
1 Odpisy na fundusze 650 000 125 605 19,32
2 Wydatki inwestycyjne - -  
3 Wydatki bieżące, z tego: 500 000 35 435 7,09
a/ zakup materiałów i wyposażenia 480 000 29 830 6,21
b/ zakup usług remontowych - -  
c/ zakup usług pozostałych 20 000 5 605 28,03
IV stan środków obr. netto na koniec roku 19 000 526 648 2 771,83
  w tym:    
1 środki pieniężne 19 000 539 449 2 839,21
2 należności 100 000 6 856 6,86
3 zobowiązania/minus 100 000 19 657 19,66