Informacja o wykonaniu budżetu województwa za I kwartał 2006 r.

Budżet województwa podlaskiego na 2006r został uchwalony w dniu 25 grudnia 2005r., w którym dochody określono na kwotę 179.326.513 zł., a wydatki na kwotę 234.236.154 zł.
Deficyt budżetowy w kwocie 54.909.641zł. zamierza się pokryć poprzez:
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 13. 282.752 zł.,
- zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie 41.626.889 zł..

Spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a przypadających do spłaty w roku 2006 w kwocie 6.500.000 zł. zostanie sfinansowana długoterminowym kredytem bankowym.

W I kwartale 2006 r. Budżet Województwa Podlaskiego był 14 to krotnie zmieniany, w tym 2-u krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 12-o krotnie uchwałami Zarządu Województwa.
W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki wzrosły o kwotę 34.765.574zł. W efekcie tegoż wzrostu budżet na dzień 31 marca 2006 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 214.092.087zł., a po stronie wydatków kwotą 269.001.728 zł..
1. Zrealizowane dochody stanowią 23,93 % kwoty określonej w planie po zmianach tj. na planowaną kwotę 214.092.087 zł. uzyskano dochody w kwocie 51.223.276 zł.
2. Zrealizowane wydatki stanowią 17,03 % kwoty określonej w planie po zmianach tj. na planowaną kwotę 269.001.728 zł. wydatkowano kwotę 45.810.931 zł., w tym:
- wydatki bieżące: plan po zmianach - 172.638.353 zł., wykonanie - 41.302.381 zł.,
- wydatki inwestycyjne: plan po zmianach - 96.363.375 zł., zwykonanie - 4.508.550 zł.,
3. Nadwyżka na 31 marca 2006 r. - 5.412.345 zł.
4. Przychody ogółem: plan po zmianach - 61.409.641 zł., wykonanie - 12.748.141 zł., z tego:
- kredyty i pożyczki: plan po zmianach - 61.409.641 zł., wykonanie - 7.240.497 zł.,
- inne źródła: wykonanie - 5.507.644 zł.,
5. Rozchody ogółem: plan po zmianach - 6.500.000 zł., wykonanie - 5.313.643 zł., z tego:
- spłaty kredytów i pożyczek: plan po zmianach - 6.500.000 zł., wykonanie - 5.313.643 zł..