Informacja
o wykonaniu budżetu województwa
za I kwartał 2007 r.

Budżet województwa podlaskiego na 2007 r został uchwalony w dniu 30 marca 2007 r., w którym dochody określono na kwotę 238.190.509 z zł., a wydatki na kwotę 352.804.979 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 114.614.470 zł. zamierza się pokryć poprzez:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 8.422.408 zł,
2) zaciąganych pożyczek na prefinansowanie w kwocie 106.173.762 zł,
3) wolnych środków w kwocie 18.300 zł,
Spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a przypadających do spłaty w roku 2007 w kwocie 10.146.752 zł. zostanie sfinansowana długoterminowym kredytem bankowym.
Zrealizowane dochody stanowią 29,54 % kwoty określonej w planie na kwotę 238.190.509 zł. (uzyskano dochody w kwocie 70.360.455,12 zł.)
Zrealizowane wydatki stanowią 15,14 % kwoty określonej w planie na kwotę 352.804.979 zł. (wydatkowano kwotę 53.429.848,56 zł)., w tym:
- wydatki bieżące: plan po zmianach - 207.483.184 zł., wykonanie - 43.287.990,76 zł.,
- wydatki inwestycyjne: plan po zmianach - 145.321.795 zł., wykonanie - 10.141.857,80 zł.,
Nadwyżka na 31 marca 2007 r. - 16.930.606,56 zł..
Przychody ogółem: plan po zmianach - 124.761.222 zł., wykonanie - 12.330.367,06 zł., z tego:
- kredyty i pożyczki: plan po zmianach - 124.742.922 zł., wykonanie - 5.207.218,05 zł.,
- inne źródła: plan po zmianach - 18.300 zł, wykonanie - 7.123.149,01 zł.,
Rozchody ogółem: plan po zmianach - 10.146.752 zł., wykonanie - 16.341.672,11 zł., z tego:
- spłaty kredytów i pożyczek:  plan po zmianach - 9.146.752 zł., wykonanie - 16.341.672,11 zł..
- wykup obligacji samorządowych: plan po zmianach - 1.000.000 zł., wykonanie - 0 zł