Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2009 rok