Herb Województwa Podlaskiego

Obraz przedstwia Herb Województwa Podlaskiego

Druk czystą triadą CMYK

 

Uchwała Nr XXXIII/251/01
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 19 lutego 2001 roku

w sprawie ustanowienia Herbu Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91 póz. 576, Nr 155, póz. 1014, Nr 160, póz. 1060, Nr 162, póz. 1126; z 2000 r. Nr 12, póz. 136, N r 26, póz. 305, Nr 48, póz. 550, 552, Nr 62, póz. 718, Nr 88, póz. 985, Nr 91, póz. 1005, Nr 95, póz. 1041), w związku z art. 3 ust. l ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, póz. 130; z 1998 r. Nr 162, póz. 1126; z 2000 r. Nr 12, póz. 136), uchwala się, co następuje:

§1.

  1. Ustanawia się Herb Województwa Podlaskiego, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Herb Województwa Podlaskiego przedstawia na tarczy czerwonej dwudzielnej w pas w polu górnym Orła srebrnego z dziobem złotym, takimiż łapami oraz złotą koroną na głowie, w polu dolnym rycerza na koniu białym, w zbroi srebrnej i w takimż szyszaku, z mieczem srebrnym o złotej rękojeści wzniesionym w prawej ręce, na lewym ramieniu trzymającego tarczę błękitną z podwójnym krzyżem złotym na błękitnym polu. Ostroga rycerza i uprząż końską złote, siodło i czaprak koński błękitne.

§2.

Zarząd Województwa Podlaskiego ustali zasady używania Herbu Województwa Podlaskiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Jurgiel

 

Uchwała Nr 110/1323/2016
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 2016-01-19
w sprawie zasad używania Herbu Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392, z późn. zm.)[1]) w związku z § 2 uchwały Nr XXXIII/251/01 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia Herbu Województwa Podlaskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Herb Województwa Podlaskiego jest symbolem używanym na oznaczanie:

1) dokumentów tworzonych przez organy Województwa Podlaskiego, a w szczególności:
a) decyzji administracyjnych,
b) pism kierowanych do instytucji i urzędów,
c) pism okolicznościowych, listów gratulacyjnych,

2) materiałów reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub wspierającym, w szczególności finansowo, jest Województwo Podlaskie na podstawie zawieranych umów i porozumień.

§ 2. 1. Wykorzystanie wizerunku Herbu Województwa Podlaskiego w innych przypadkach poza wymienionymi w § 1 wymaga każdorazowej zgody Marszałka Województwa Podlaskiego lub innego upoważnionego przez Marszałka pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

2. Zgodę wydaje się na podstawie pisemnego wniosku kierowanego do Marszałka. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

3. Urząd Marszałkowski prowadzi rejestr wniosków o wydanie zgody na używanie Herbu Województwa Podlaskiego.

§ 3. Traci moc uchwała nr 33/301/03 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zasad używania Herbu Województwa Podlaskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.[1] Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy opublikowano w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890.

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Żywno Maciej