Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 2021-07-20

Znak DIT-III.7430.13.2021
Data obwieszczenia 2021-07-20
Obwieszczenie dotyczy Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 20 lipca 2021 r., znak DIT-III.7430.13.2021

Białystok, dnia 20 lipca 2021 r.

DIT-III.7430.13.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 80 ust. 3 oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamiam o wydaniu:

- postanowienia z dnia 20 lipca 2021 r., znak DIT-III.7430.13.2021 nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 08 lipca 2021 r., znak DIT-III.7430.13.2021, zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla opracowania dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: węzeł „Sokółka Północ” (bez węzła) – węzeł „Dobrzyniewo” (z węzłem).

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zostało wszczęte na wniosek z dnia 5 marca 2021 r., znak: UG.G-S19W5.03.2021_20 (data wpływu do tut. Urzędu 08 marca 2021 r.) ostatecznie uzupełniony dnia 19 kwietnia 2021 r., złożony przez Pana Piotra Ranta z przedsiębiorstwa UNI – GEO Piotr Rant z siedzibą przy ul. Zatorowej 7, 19-500 Gołdap, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Decyzją z dnia 08 lipca 2021 r., znak DIT-III.7430.13.2021 r. Marszałek Województwa Podlaskiego zatwierdził przedmiotowy projekt robót geologicznych. Wnioskiem z dnia 15 lipca 2021 r., znak UG.G-S19W5.07.2021_51 pełnomocnik GDDKiA zwrócił się o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami oraz ważny interes społeczny na podstawie art. 108 KPA.  

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne, tj.:

  • Gmina Sokółka powiat sokólski, województwo podlaskie:

- obręb M. Sokółka –Kraśniany działka ewidencyjna nr: 894/1;

- obręb Sokółka działka ewidencyjna nr: 17;

- obręb Kraśniany działka ewidencyjna nr: 755;

- obręb Geniusze działki ewidencyjne nr: 250, 211/5, 206/1, 204, 201;

- obręb Janowszczyzna działka ewidencyjna nr: 224;

- obręb Moczalnia Nowa działka ewidencyjna nr: 2;

- obręb Lipina działka ewidencyjna nr: 590;

  • Gmina Czarna Białostocka, powiat białostocki, województwo podlaskie:

- obręb Ponure działki ewidencyjne nr: 9, 18, 25, 72, 76, 65, 67, 98/2, 159, 232/1;

- obręb Czarna Białostocka działka ewidencyjna nr: 105/3;

  • Gmina Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie:

- obręb Horodnianka działka ewidencyjna nr: 104/3;

- obręb Wasilków działka ewidencyjna nr: 6164;

- obręb Sochonie działki ewidencyjne nr: 563, 562;

- obręb Rybaki działka ewidencyjna nr: 719;

  • Gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, województwo podlaskie:

- obręb Leńce działki ewidencyjne nr: 77/1, 66/17

- obręb Nowe Aleksandrowo działki ewidencyjne nr: 60/1, 42;

- obręb Dobrzyniewo Duże działka ewidencyjna nr: 616.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w Referacie Geologii Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (pok. 525, tel. 85 66-54-466). Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronom zażalenie do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przesłane do Urzędu Miejskiego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach, na terenie których mają
być prowadzone prace objęte projektem.

Załączniki do treści