Oferta pracy na stanowisko: podinspektor z dnia 2021-07-21

Numer konkursu OR-VII.210.36.2021
Departament Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego
Data 2021-07-21
Termin składania ofert 2021-08-02
Stanowisko podinspektor

OR-VII.210.36.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE

Marszałek Województwa Podlaskiego

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko

podinspektora

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Ofertę na stanowisko podinspektora w Biurze Sejmiku Województwa Podlaskiego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 I. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie: wyższe;
 • umiejętności zawodowe: znajomość ustaw i przepisów wykonawczych: ustawy
  o samorządzie województwa, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
  20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Uchwały Nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego.

 II. Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakietu Microsoft Office) i urządzeń biurowych;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość zasad etykiety służbowej w pracy Biura Sejmiku;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

III. Podinspektor będzie wykonywał następujące zadania:

 • organizacyjno- techniczne przygotowanie i obsługa posiedzeń komisji:

- Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu,

- Zdrowia, w tym:

 1. przygotowanie niezbędnych materiałów na posiedzenie komisji, dostarczenie członkom komisji zaproszeń na posiedzenie wraz z planowanym porządkiem obrad oraz kompletem materiałów;
 2. sporządzanie protokołu z posiedzenia komisji;
 3. sporządzanie wniosków i opinii komisji oraz przekazywanie ich do załatwienia do Zarządu Województwa oraz na sesję sejmiku;
 4. prowadzenie rejestrów wniosków i opinii komisji;
 5. sporządzanie projektów uchwał komisji i innych aktów w ramach wykonywania przez komisję inicjatywy uchwałodawczej;
 6. współdziałanie z departamentami Urzędu w zakresie przygotowania materiałów
  i informacji na potrzeby komisji i nadzór nad terminowością przygotowania dokumentów;
 7. opracowywanie projektów planów pracy komisji praz projektów sprawozdań
  z działalności komisji;
 • zapewnienie obywatelom możliwości korzystania z protokołów posiedzeń komisji

            oraz pozostałych dokumentów wynikających z funkcjonowania Sejmiku i komisji;

 • wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem referendum, wyborów
  do Sejmiku w tym obsługa administracyjno – techniczna Wojewódzkiej Komisji Wyborczej;
 • opracowywanie na potrzeby Zarządu i Marszałka sprawozdania rocznego
  z działalności Zarządu;
 • sporządzanie listów gratulacyjnych, podziękowań, dyplomów na potrzeby przewodniczącego sejmiku;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Sejmiku
  lub Dyrektora Biura Sejmiku.

 IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Proponowane warunki zatrudnienia: Umowa o pracę zawarta zostanie zgodnie
z przepisami art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale 3 500 zł – 3 900 zł., dodatek za wieloletnią pracę.

V. Oferty kandydatów na stanowisko podinspektora powinny zawierać:

 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 • życiorys lub CV;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych do celów rekrutacyjnych na podstawie 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z załączonym wzorem;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załączonym wzorem, które kandydat umieści w liście motywacyjnym
  oraz CV;
 • w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa
  w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem przez kandydata imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora
w Biurze Sejmiku Województwa Podlaskiego OR-VII.210.36.2021",

w terminie do 02.08.2021 r.

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

15-888 Białystok

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

 

lub dostarczyć osobiście do pokoju 123 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie odsyła złożonych dokumentów. Kandydat może je odebrać osobiście (po podaniu numeru konkursu)
w Referacie Kadr (pok. 119) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 2 lat w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację procesu rekrutacji a następnie przekazane do Archiwum Zakładowego na okres 5 lat. Po tym okresie będą podlegały brakowaniu (zniszczeniu) zgodnie z obowiązującą instrukcja kancelaryjną.

 

 

Białystok, dnia 21.07.2021 r.

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                               z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

 

                                                                                              Tomasz Szeweluk

                                                                                          Sekretarz Województwa

 

      

OŚWIADCZENIE KANDYDATA o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych do celów rekrutacyjnych

Informacja Administratora w stosunku do osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, https://bip.wrotapodlasia.pl/
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w celu udokumentowania realizacji procesu rekrutacji jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym
  przez Administratora Danych Osobowych powołanych do oceny złożonych ofert
  oraz wyboru kandydata. Dane będą również udostępnione innym podmiotom upoważnionym przez Administratora w celu realizacji obsługi pomocniczej
  i technicznej przetwarzanej dokumentacji związanej z archiwizacją i obsługą informatyczną. Ponadto informacja o wyniku procesu rekrutacji w zakresie osoby, która została wyłoniona w drodze naboru, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w zakresie podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację procesu rekrutacji a następnie przekazane do archiwum na okres 5 lat. Po tym okresie będą podlegały brakowaniu (zniszczeniu) zgodnie z obowiązującą instrukcja kancelaryjną. Informacja o osobie, która została zakwalifikowana do objęcia wolnego stanowiska urzędniczego będzie podana do publicznej wiadomości przez okres 3 miesięcy liczonych
  od dnia ich publikacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo
  do żądania ich sprostowania, prawo żądania od Administratora ograniczenia
  ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodność przetwarzania danych z prawem.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

…………………………………

data i podpis kandydata

 

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych – Województwo Podlaskie, reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, https://bip.wrotapodlasia.pl/

zawartych w złożonej ofercie w części dotyczącej listu motywacyjnego i CV, dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Podstawa przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w przypadku podania przeze mnie w treści listu motywacyjnego lub CV danych wrażliwych - art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Powyższa zgoda dotyczy danych innych, niż dane osobowe wskazane
w art. 22[1] Kodeksu pracy i w ustawie z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282), które przetwarzane są przez Administratora
w związku z obowiązkiem  udokumentowania procesu rekrutacji ( art.6 lit. c RODO).

Jednocześnie informuję, że zostałam/zostałem poinformowana/y, że mam prawo w każdym czasie do wycofania zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania moich danych z prawem do czasu wycofania zgody.

      

Pozostałe przysługujące mi prawa zostały określone w klauzuli informacyjnej związanej
z przetwarzaniem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 …………………………………………………...

(czytelny podpis osoby składającego oświadczenie)

 

 

*RODO – rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

** zgoda nie dotyczy sytuacji, o której mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282).

Załączniki do treści