I zmiana Regulaminu Organizacyjnego - Uchwała Nr 46/671/2019 z 6 czerwca 2019r.

UCHWAŁA NR 46/671/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 45/632/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 ust. 1:

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Biuro Współpracy z Zagranicą i Promocji, które przy znakowaniu spraw używa symbolu „BWZ”;”;

b) w pkt 30 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31 w brzmieniu:
„31) Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, które przy znakowaniu spraw używa symbolu „BOI”.”;

2) po § 63 wyrazy Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji – DWZ otrzymują brzmienie:
„Biuro Współpracy z Zagranicą i Promocji – BWZ”;

3) § 64, § 65 i § 66 otrzymują brzmienie:
„§ 64. Biurem Współpracy z Zagranicą i Promocji, kieruje dyrektor Biura przy pomocy dwóch zastępców.

§ 65. W Biurze Współpracy z Zagranicą i Promocji tworzy się Zamiejscowe stanowisko pracy – Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli, któremu nadaje się symbol „BWZ-I”.

§ 66. 1. Do zadań Biura Współpracy z Zagranicą i Promocji należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu promocji Województwa, w tym określanie polityki promocyjnej Województwa i współpracy z zagranicą, a w szczególności:

1) opracowywanie, w porozumieniu z innymi departamentami Urzędu, rocznego planu promocji Województwa oraz koordynowanie jego realizacji;

2) organizowanie, w zakresie określonym w planie, promocji Województwa w kraju i za granicą;

3) współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji i koordynacji promocji Województwa;

4) organizowanie konkursów, wystaw, targów promujących region wspólnie z lokalnymi instytucjami samorządu gospodarczego;

5) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i wydawaniem materiałów promocyjnych dotyczących Województwa oraz katalogów ofert współpracy gospodarczej podmiotów gospodarczych z terenu Województwa;

6) opracowywanie redakcyjne pism okolicznościowych;

7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Honorowego Patronatu Marszałka;

8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na komercyjne wykorzystywanie Herbu Województwa oraz logo Województwa, w tym prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń;

9) opracowywanie projektu priorytetów współpracy zagranicznej Województwa;

10) wykonywanie zadań wynikających z uchwały Sejmiku o Priorytetach Współpracy Zagranicznej Województwa Podlaskiego;

11) przygotowywanie projektów umów i porozumień międzyregionalnych oraz porozumień o współpracy zagranicznej;

12) koordynacja i monitoring oraz ewaluacja realizacji zadań wynikających z podpisanych umów i porozumień międzyregionalnych Województwa, porozumień o współpracy zagranicznej, transgranicznej i międzyregionalnej Województwa;

13) obsługa merytoryczna, organizacyjna i protokolarna wyjazdów zagranicznych Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu oraz oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych;

14) współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego i innymi podmiotami, w zakresie kontaktów zagranicznych Województwa;

15) koordynacja kontaktów z partnerami w projektach międzynarodowych;

16) organizacja prac przedstawicieli Samorządu Województwa w ramach zadań międzyrządowych komisji ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej (polsko-litewskiej, polsko-estońskiej, polsko-białoruskiej, polsko-ukraińskiej, polsko-niemieckiej, polsko-flandryjskiej) oraz rad ds. współpracy (Województw RP z Obwodem Petersburskim, polsko-rosyjskiej);

17) współpraca z Euroregionami Puszcza Białowieska i Niemen, w tym organizacja prac przedstawicieli Zarządu w ich organach statutowych;

18) monitoring i koordynacja działań w zakresie stosowania systemu identyfikacji wizualnej województwa podlaskiego;

19) opiniowanie, nadzór i weryfikacja wszelkiego rodzaju przekazów medialnych z wykorzystaniem logotypu województwa podlaskiego;

20) realizacja działań w celu budowania silnego, jasnego i czytelnego przekazu medialnego i marketingowego marki Województwo Podlaskie, w szczególności poprzez: przygotowywanie projektów graficznych reklam, artykułów prasowych, wydawnictw promocyjnych, grawertonów, druków okolicznościowych, bannerówi buttonów internetowych, prezentacji multimedialnych;

21) nadzór nad oprawą wizualną wydarzeń promocyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd;

22) uzgadnianie projektów stoisk wystawienniczych Urzędu w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa Podlaskiego;

23) koordynacja spraw związanych z wydawaniem zgody na wykorzystanie logotypu województwa Podlaskiego.

2. Do zadań Zamiejscowego stanowiska pracy – Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli należy w szczególności:

1) reprezentowanie interesów Województwa i kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na forum instytucji europejskich, m.in. poprzez działania informacyjne i promocyjne, kontakty robocze z przedstawicielami regionów partnerskich;

2) opracowywanie (zebranie, analiza, ocena i rekomendacje) bieżących informacji uzyskanych w instytucjach Unii Europejskiej ważnych z punktu widzenia interesów gospodarczych Województwa, w tym uzyskiwanie informacji o unijnych źródłach i możliwościach finansowania projektów w Województwie;

3) pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych, współpraca z instytucjami UE w zakresie wspierania realizacji programów i projektów służących rozwojowi Województwa;

4) monitorowanie prac Komitetu Regionów i stowarzyszeń europejskich zrzeszających regiony;

5) przygotowywanie spotkań Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu i przedstawicieli innych jednostek z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej;

6) pomoc w organizacji staży i praktyk w instytucjach europejskich dla osób zainteresowanych współpracą z Województwem;

7) informowanie Zarządu o zmianach proceduralnych i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej oraz o zasadach i kryteriach uczestnictwa w różnego rodzaju przetargach, konkursach i grantach Unii Europejskiej;

8) pośrednictwo w zdobywaniu partnerów do wspólnego pozyskiwania środków europejskich i współpracy międzyregionalnej.”;

4) po § 66 dodaje się wyrazy „Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej – BOI”;

5) § 67 otrzymuje brzmienie:
„§ 67. 1. Biurem Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej kieruje dyrektor Biura przy pomocy jednego zastępcy.

2. Do zadań Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej należy prowadzenie spraw z zakresu promocji gospodarczej regionu i wsparcia przedsiębiorczości, a w szczególności:

1) realizacja działań i projektów związanych z promocją gospodarczą i promocją eksportu;

2) udział w targach branżowych z zakresu promocji gospodarczej województwa;

3) realizacja działań i projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości;

4) obsługa potencjalnych inwestorów zewnętrznych zainteresowanych podjęciem współpracy gospodarczej na terenie województwa;

5) współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w zakresie prowadzenia Centrum Obsługi Inwestora (COI), a w szczególności:

a) tworzenie i bieżące aktualizowanie ofert inwestycyjnych,
b) tworzenie i aktualizowanie regionalnej listy danych poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorstw - eksporterów w województwie,
c) gromadzenie podstawowych informacji o przedsiębiorstwach w województwie poszukujących inwestora strategicznego,
d) wspólna z PAIiIZ obsługa inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie województwa lub ich obsługa w imieniu PAIiIZ;

6) obsługa misji handlowo-inwestycyjnych;

7) współpraca  z  Ministerstwem Rozwoju i innymi instytucjami wspierania biznesu;

8) realizacja projektu w ramach Programu InterregBaltic Sea Region;

9) udział w realizacji zadań z zakresu Długofalowej Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego;

10) zapewnienie trwałości projektu "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.2.1;

11) uczestnictwo w realizacji projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej;

12) uczestnictwo w pracach Zespołu ds. koordynacji systemu promocji polskiej gospodarki funkcjonującego w strukturze Ministerstwa Rozwoju;

13) obsługa wniosków składanych do UMWP Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym – IMI.”;

6) w § 28 w pkt 2 lit c i d otrzymują brzmienie:
„c) współpraca z Biurem Współpracy z Zagranicą i Promocji w przygotowywaniu zagranicznych podróży Wicemarszałków i Członków Zarządu,

d) zapewnienie, we współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą i Promocji, organizacyjnej, medialnej i protokolarnej obsługi oficjalnych wizyt krajowych i zagranicznych Wicemarszałków i Członków Zarządu,”;

7) w § 143 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ewidencję porozumień zawartych w sprawach współpracy międzynarodowej prowadzi Biuro Współpracy z Zagranicą i Promocji.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.