II zmiana Regulaminu Organizacyjnego - Uchwała Nr 64/1005/2019 z 20 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR64/1005/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje: 

1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 45/632/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 39 w pkt 13 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w   brzmieniu:

„14) realizacja projektów związanych z promocją gospodarczą regionu.”;

2) w § 40 w pkt 4w lit f średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) realizacja projektów związanych z promocją gospodarczą regionu;”;

3) w 67 w ust. 2uchyla się pkt 1;

 

2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.