III zmiana Regulaminu Organizacyjnego - Uchwała Nr 70/1089/2019 z 17 września 2019 r.

UCHWAŁA NR 70/1089/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje: 

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 45/632/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1) §57 otrzymujebrzmienie:

   „§ 57.W Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich tworzy się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

   1) Referat Regionalnej Polityki Rolnej, któremu nadaje się symbol „ROR-VII”;

   2) Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, któremu nadaje się symbol „ROR-II”;

   3) Referat ds. Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybackiego PO RYBY, któremu nadaje się symbol „ROR-IV”;

   4) Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, któremu nadaje się symbol „ROR-VI”;

   5) Samodzielne stanowisko pracy ds. jakości żywności, któremu nadaje się symbol „ROR-VIII”;

   6) Referat Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego, któremu nadaje się symbol „ROR-IX”.”

2) w § 59:

   a) uchyla się pkt 3 i pkt 5,

   b) w pkt. 6 w lit j kropkę na końcu zastępuje się średnikiem,

   c) po pkt. 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

   „7) Referat Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego, do zadań którego należy w szczególności:

   a) uzgadnianie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych,

   b) skracanie okresów polowań na terenie województwa,

   c) dokonywanie podziału gruntów na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów w obszarze więcej niż jednego województwa dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa właściwym dla pozostałego gruntu,

   d) dokonywanie podziału na obwody łowieckie obszarów gruntów pozostających w zarządzie organów wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania oraz zmiany granic tych obwodów w porozumieniu z tymi organami,

   e) określanie terminu zakończenia okresu zbioru upraw i płodów rolnych w danym regionie dla celów odszkodowawczych za szkody łowieckie,

   f) wypłata odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,

   g) wypłata odszkodowań za szkody wyrządzane przez dziki, jelenie, daniele i sarny
na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,

   h) wzywanie przedsiębiorcy do usunięcia naruszeń warunków wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą,

   i) wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej,

   j) wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych,

   k) dokonywanie kontroli spełniania warunków określonych w wydanych zezwoleniach,

   l) przygotowywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska raportu o wydanych zezwoleniach w roku poprzednim,

   m) przygotowywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli spełniania warunków określonych w tych zezwoleniach,

   n) wydawanie, odmowa wydania, cofanie zezwoleń na:

   - wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt,

   - wydawanie zezwoleń w przypadku, jeżeli zwłoki zwierząt będą preparowane wyłącznie w celu naukowym, dydaktycznym lub edukacyjnym,

   - pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok oraz w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt,

   o) określenie miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej,

   p) przygotowanie programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt i wykonywanie programu wśród rolników przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego;

   q) ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych ustanowionych w miejscach stałego tarła oraz rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb,

   r) ustanawianie lub znoszenie obrębów hodowlanych ustanowionych na wodach o warunkach biologicznych i hydrotechnicznych szczególnie przydatnych do prowadzenia chowu lub hodowli ryb,

   s) wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu połowu ryb w przypadkach określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym oraz przechowywania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ikry i ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem przepisów art. 8 i 9 ustawy o rybactwie śródlądowym, wprowadzania do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb, dokonywania połowu ryb w obrębach ochronnych,

   t) wydawanie zakazu połowu niektórych gatunków ryb,

   u) zwalnianie z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w przypadku, gdy zbiornik wodny zostanie uznany za nieprzydatny do prowadzenia gospodarki rybackiej na czas określony,

   v) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zawieszenia połowu ryb niektórych gatunków, z użyciem wybranych rybackich narzędzi i urządzeń połowowych,

   w) ustalenie trzyliterowego oznaczenia powiatu do oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

   x) ocena wypełniania przez uprawnionych do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,

   y) realizacja spraw związanych z wykroczeniami rybackimi.”;

 

 3) §88 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 88.Departamentem Edukacji, Sportu i Turystyki kieruje dyrektor Departamentu.”;

 

4) w § 89:

   a) w pkt. 5 średnik na końcu zastępuje się kropką,

   b) uchyla się pkt 6;

 

5) w § 91:

   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   „2) Referat Sportu, do zadań którego należy w szczególności:

   a) realizacja zadań Samorządu Województwa na rzecz sportu,

   b) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,

   c) udzielanie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji z budżetu Województwa na realizację zadań publicznych ze sfery sportu, kultury fizycznej i ratownictwa wodnego oraz ich rozliczanie, kontrola i dochodzenie zwrotów,

   d) promocja kultury fizycznej i sportu,

   e) realizacja nagród osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe orazza osiągnięcia w działalności sportowej,

   f) opracowywanie planu budżetu województwa w części dochodów i wydatków przeznaczonych na kulturę fizyczną, sport i ratownictwo wodne,

   g) przygotowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu przeznaczonego na kulturę fizyczną, sport i ratownictwo wodne,

   h) nadzór nad wykonywaniem umowy koncesji z operatorem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki, utworzonej w ramach projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu,

   i) sporządzanie potrzebnych zestawień danych, analiz i materiałów informacyjno-promocyjnych związanych ze sferą edukacji, sportu i turystyki,

   j) prowadzenie kalendarza ważnych wydarzeń w regionie, wykorzystywanych na cele promocji turystycznej,

   k) obsługa ofert w ramach konkursów/naborów ogłoszonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferach objętych zadaniami departamentu;”;

 

   b) w pkt. 3 w lit k średnik na końcu zastępuje się przecinkiem,

   c) w pkt. 3 po lit. k dodaje się lit l w brzmieniu:

   "1) koordynowanie projektu szlaku rowerowego Green Velo w województwie podlaskim;”;

 

   d) w pkt. 4 lit x średnik na końcu zastępuje się kropką,

   e) uchyla się pkt 5.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.