IV zamiana Regulaminu Organizacyjnego – Uchwała Nr 72/1154/2019 z dnia 1 października 2019 r.

UCHWAŁA NR 72/1154/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 1 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje: 

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 45/632/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 26 w ust. 1 uchyla się pkt 5;

2) w § 26 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   „2. Funkcję Kierownika Referatu Polityki Informacyjnej pełni Rzecznik Prasowy Marszałka.”.

3) 37 otrzymuje brzmienie:

   „§ 37. Departamentem Rozwoju Regionalnego kieruje dyrektor Departamentu przy pomocy pięciu zastępców.

4) 39 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

   „7) przygotowania i realizacji programów operacyjnych perspektywy finansowej 2021-2027 wdrażanych na poziomie regionalnym;”

5) w § 40:

   a) w pkt 1lit. f otrzymuje brzmienie:

   „f) przygotowania i realizacji programów operacyjnych perspektyw finansowych 2014-2020 i  2021-2027 wdrażanych na poziomie regionalnym oraz dokonywania ich zmian,

   b) w pkt 3 w lit p średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i po lit p dodaje się lit. r w brzmieniu:

   „r) realizacja polityki wyjścia z instrumentów finansowych RPOWP  2007-2013”;”.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.