V zmiana Regulaminu Organizacyjnego – Uchwała Nr 77/1214/2019 z dnia 22 października 2019 r.

UCHWAŁA NR77/1214/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 45/632/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w § 26 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5)Samodzielne stanowisko pracy – Rzecznik Prasowy Marszałka, któremu nadaje się symbol „GM VIII”,

2) uchyla się ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.