VIII zmiana Regulaminu Organizacyjnego - Uchwała Nr 106/1731/2020 z dnia 25 lutego 2020r.

UCHWAŁA NR 106/1731/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 lutego2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 45/632/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (zmienionym uchwałami: Nr 46/671/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.; Nr 64/1005/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.; Nr 70/1089/2019 z dnia 17 września 2019 r.; Nr 72/1154/2019 z dnia 1 października 2019 r.; Nr 77/1214/2019 z dnia 22 października 2019 r.; Nr 80/1271/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. oraz Nr 104/1682/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 160 i § 161 otrzymują brzmienie:

„§ 160. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Sejmiku, który za pośrednictwem Biura Sejmiku,przekazuje je niezwłocznie Marszałkowi.

§ 161. Gabinet Marszałka, kierujeinterpelacje i zapytania do właściwych merytorycznie departamentów w celu przygotowania odpowiedzi, informując jednocześnie o terminie przedłożenia odpowiedzi.”;

2) uchyla się 162;

3) § 163 i § 164 otrzymują brzmienie:

„§ 163.Odpowiedzi na interpelacje podpisują Marszałek, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego Wicemarszałek.

 § 164.1. Dyrektorzy departamentów zobowiązani są:

1)  opracować projekt odpowiedzi na interpelacje i zapytania w sposób wyczerpujący,
w oparciu o szczegółową analizę stanu faktycznego i prawnego, a w przypadku gdy interpelacja lub zapytanie dotyczy funkcjonowania jednostki organizacyjnej,
w stosunku do której departament wykonuje czynności nadzorcze, projekt odpowiedzi przygotować w porozumieniu z tą jednostką;

2)  przekazać odpowiedź na interpelację lub zapytanie, podpisane przez nadzorującego pracę departamentu Wicemarszałka lub Członka Zarządu, w ustalonym terminie do Gabinetu Marszałka;

2. Gabinet Marszałka przekazuje wwymaganym terminie do Biura Sejmiku podpisane przez Marszałka zbiorcze odpowiedzi na interpelacje i zapytania do poszczególnych radnych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815.