X zmiana Regulaminu Organizacyjnego Uchwała Nr 127/1935/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 127/1935/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje: 

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 45/632/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (zmienionym uchwałami: Nr 46/671/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.; Nr 64/1005/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.; Nr 70/1089/2019 z dnia 17 września 2019 r.; Nr 72/1154/2019 z dnia 1 października 2019 r.; Nr 77/1214/2019 z dnia 22 października 2019 r.; Nr 80/1271/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.; Nr 104/1682/2020 z dnia 18 lutego 2020 r., Nr 106/1731/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. oraz Nr 113/1819/2020 z dnia 19 marca 2020 r.), wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W § 26 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     „4) Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru właścicielskiego, któremu nadaje się symbol „GM-IX”;”;

 

2) W § 28w pkt 3 wyrazy „Referat Nadzoru Właścicielskiego” zastępuje się wyrazami „Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru właścicielskiego”;

 

3) § 106 otrzymuje brzmienie:

    „§ 106.Biurem Prawnym kieruje dyrektor Biura przy pomocy jednego zastępcy. Dyrektor Biura jednocześnie pełni funkcję koordynatora.”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815.