XI zmiana Regulaminu Organizacyjnego Uchwała Nr 128/1958/2020 z dnia 6 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 128/1958/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 45/632/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (zmienionym uchwałami: Nr 46/671/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.; Nr 64/1005/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.; Nr 70/1089/2019 z dnia 17 września 2019 r.; Nr 72/1154/2019 z dnia 1 października 2019 r.; Nr 77/1214/2019 z dnia 22 października 2019 r.; Nr 80/1271/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.; Nr 104/1682/2020 z dnia 18 lutego 2020 r., Nr 106/1731/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., Nr 113/1819/2020 z dnia 19 marca 2020 r. oraz Nr 127/1935/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.), wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 12 ust. 1:

a) w pkt 32 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem,

b) po pkt 32 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

„33) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który przy znakowaniu spraw używa symbolu „WODG”.”; 

 

2) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Marszałek kieruje pracą Urzędu przy pomocy Wicemarszałków i Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, Geodety Województwa i dyrektorów departamentów.”;

 

3) dodaje się § 18a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 18a. 1. Geodeta Województwa prowadzi sprawy związane z zadaniami Marszałka wynikającymi z przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczące:

1) prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;

3) tworzenia, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenia i udostępniania bazy danych oraz standardowych opracowań kartograficznych;

4) analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych;

5) monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

6) współdziałania z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru województwa.

2. Geodeta Województwa nadzoruje pracę Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Merytoryczny nadzór nad działalnością Geodety Województwa sprawuje Marszałek.”;

 

4) § 28 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru właścicielskiego, do zadań którego należy:

a) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności w zakresie nadzoru właścicielskiego, a w szczególności:

- realizacja zadań związanych z udziałem Województwa w spółkach kapitałowych (spółkach prawa handlowego), obrotem akcjami i udziałami, podwyższaniem
lub obniżaniem kapitału, dopłatami i dywidendą, wraz z prowadzeniem spraw związanych z wyborem firm doradczych przy tworzeniu, restrukturyzacji, prywatyzacji, przekształceniach i likwidacji spółek,

-  zabezpieczanie interesów Województwa w spółkach prawa handlowego, w tym:

   - przygotowywanie dokumentów niezbędnych w celu wykonywania uprawnień właścicielskich Województwa w spółkach prawa handlowego,

   - prowadzenie, uzupełnianie i aktualizowanie rejestru spółek, w tym prowadzenie ewidencji: składów organów spółek, wysokości kapitałów, struktury udziałów oraz uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

   - prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Województwa
w radach nadzorczych spółek,

   - inicjowanie przeprowadzenia kontroli i udział w kontroli w spółkach prawa handlowego w ramach przysługującego wspólnikowi prawa indywidualnej kontroli,

- wykonywanie czynności wynikających ze sprawowania przez Zarząd nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa:

   - Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. z siedzibą w Białymstoku,

   - Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży,

   - Agencją Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach,

   - Wodociągami Podlaskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Zaściankach,

   - Podlaskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży,

   - WOSiR Szelment Sp. z o.o. z siedzibą w Szelmencie,

   - POLREGIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

b) rozliczanie oraz nadzór nad realizacją umowy powierzenia realizowania zadań publicznych Nr GM-IV/1/4/2020 pn. „Powierzenie zadań publicznych z zakresu zarządzania środkami finansowymi na rzecz Województwa Podlaskiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa podlaskiego przez Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.;”;

 

5) §29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. Departamentem Organizacji i Kadr kieruje dyrektor Departamentu przy pomocy dwóch zastępców.;

 

6) § 78 otrzymuje brzmienie:

„§ 78. Departamentem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kieruje dyrektor Departamentu przy pomocy jednego zastępcy.ˮ;

 

7) § 79 otrzymuje brzmienie:

„§ 79. W Departamencie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tworzy się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1) Referat Gospodarowania Nieruchomościami, któremu nadaje się symbol „DGN-I”;

2) Referat Informacji Przestrzennej i Geodezji, któremu nadaje się symbol „DGN-V”;

3) Referat Ochrony Gruntów Rolnych, któremu nadaje się symbol „DGN-III”;

4) Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, któremu nadaje się symbol „DGN-IV”.”;

 

8) §80 otrzymuje brzmienie:

„§ 80. Do zadań Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy
w szczególności prowadzenie spraw z zakresu:

1) gospodarowania nieruchomościami Województwa;

2) ochrony gruntów rolnych;

3) wykonywania czynności w zakresie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej;

4) wykonywania w imieniu Marszałka czynności wierzyciela należności za zobowiązania z tytułu dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;

5) analiz, planowania i realizacji inwestycji budowlanych Samorządu Województwa, z wyłączeniem obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

6) monitorowanie zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE;

7) utrzymania i rozwoju wojewódzkiego węzła Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Podlaskiego – „GIS Podlasia”.”;

 

9) § 81 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:

„2) Referat Informacji Przestrzennej i Geodezji, do zadań którego należy w szczególności:

a) prowadzenie platformy GIS Podlasia w zakresie węzła wojewódzkiego, w tym utrzymanie i administrowanie specjalistycznymi aplikacjami,

b) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie udostępniania wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie poprzez platformę GIS Podlasia,

c) współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej,

d) rozwój platformy GIS Podlasia poprzez wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych,

e) opracowywanie warunków technicznych dla nowych zbiorów danych przestrzennych oraz rozbudowy węzła wojewódzkiego GIS Podlasia,

f) wprowadzanie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonych w ramach zadań referatu,

g) prognozowanie kierunków działań w zakresie rozwoju platformy GIS Podlasia, szczególnie dotyczących nowych płaszczyzn współpracy z jednostkami wewnętrznymi Urzędu oraz jednostkami zewnętrznymi,

h) pozyskiwanie, gromadzenie, analiza i przetwarzanie danych w zakresie węzła wojewódzkiego GIS Podlasia,

i) bieżący nadzór nad prawidłowym działaniem komponentów platformy GIS Podlasia w zakresie węzła wojewódzkiego,

j) realizacja innych działań niezbędnych do prowadzenia i rozwijania baz danych węzła wojewódzkiego GIS Podlasia,

k) współpraca z departamentami i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wykonywania opracowań kartograficznych na potrzeby działalności Województwa,

l) gromadzenie informacji nt. możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania modernizacji i rozbudowy węzła wojewódzkiego,

m) realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii w wykonywaniu zadań organów samorządu województwa wynikających z przepisów ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, w tym tworzenie i prowadzenie metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych oraz udostępnianie usług i metadanych,

n) udział w planowaniu działań związanych z utrzymaniem i rozwojem węzła wojewódzkiego GIS Podlasia,

o) tworzenie i utrzymywanie wspólnych elementów infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia optymalnego dostępu do zbiorów danych i usług przestrzennych, integracja, przetwarzanie oraz prezentacja na platformie GIS Podlasia zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez województwo podlaskie;

 

„3) Referat Ochrony Gruntów Rolnych, do zadań którego należy w szczególności:

a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w szczególności na:

- rekultywację na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową,

- budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,

- budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych
z ochroną gruntów rolnych,

- wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego użytkowania, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych,

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów,

b) udział w odbiorach prac dofinansowywanych z zakresu ochrony gruntów rolnych,

c) wyrażanie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne - gruntów leśnych
nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

d) opiniowanie wniosków o przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I-III,

e) opiniowanie wniosków o przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych Skarbu Państwa,

f) windykacja należności za zobowiązania z tytułu dochodów związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,

g) prowadzenie ewidencji decyzji dotyczących ochrony gruntów rolnych w województwie podlaskim,

h) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przydzielania środków finansowych
z zakresu ochrony gruntów rolnych,

i) kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.”;

 

10) § 82 otrzymuje brzmienie:

   „§ 82. 1. Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje czynności wynikające ze sprawowania przez Zarząd nadzoru nad działalnością Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

  1. Dyrektor Departamentu lub jego zastepca wykonuje zadania w zakresie nadzoru i kontroli nad organizacją i funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 128b.”;

 

11) po § 128 dodaje się wyrazy:

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – WODG

 

12) dodaje się § 128a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 128a. Wojewódzkim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kieruje Dyrektor.”;

 

13) dodaje się § 128b, który otrzymuje brzmienie:

„§ 128b. Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru Województwa;

3) udostępnianie danych, informacji i materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym standardowych opracowań kartograficznych, opracowań tematycznych w postaci nieelektronicznej (wydawanie licencji oraz Dokumentu Obliczenia Opłaty), a także prowadzenie rozliczeń z tytułu ich udostępniania;

4) udzielanie informacji o materiałach znajdujących się w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym, możliwości ich wykorzystania oraz sposobie udostępniania;

5) weryfikacja materiałów i zbiorów danych znajdujących się w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz przygotowywanie planów ich aktualizacji lub modernizacji;

6) przyjmowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych;

7) przyjmowanie i ewidencjonowanie materiałów będących rezultatem prac geodezyjnych i kartograficznych;

8) utrzymywanie i zabezpieczanie zbiorów danych przestrzennych i innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;

9) wyłączanie z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz ich przekazywanie do archiwów państwowych;

10) uzgadnianie warunków technicznych wykonywania prac geodezyjnych
i kartograficznych oraz zasad kompletowania materiałów przekazywanych
do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przygotowywanie
i realizacja umów z zakresu geodezji i kartografii;

11) sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;

12) sporządzanie planów prac geodezyjnych i kartograficznych finansowanych
ze środków budżetowych wraz z szacunkową kalkulacją kosztów ich wykonania oraz sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych prac oraz rozliczanie dotacji;

13) wnioskowanie o środki budżetowe na realizację prac z zakresu geodezji
i kartografii;

14) kontrola kameralna, terenowa oraz odbiór techniczny prac geodezyjnych
i kartograficznych przyjmowanych do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;

15) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie
i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali
1:10 000;

16) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, prowadzenie bazy danych w części dotyczącej obszaru województwa;

17) współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie opracowania map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000;

18) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych;

19) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

20) prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie oraz przekazywanie ich do węzła wojewódzkiego GIS Podlasia.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 128, § 128a i § 128b, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.

 

 

 [1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815.