Nadzór Zarządu nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR 64/2021
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz.1668 ze zm.[1]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się nadzór Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu Województwa Podlaskiego nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w następujący sposób:

1) pod bezpośrednim nadzorem Artura Kosickiego - Marszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Gabinet Marszałka,

b) Departament Organizacji i Kadr,

c) Departament Finansów,

d) Departament Rozwoju Regionalnego,

e) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

f) Departament Innowacji i Przedsiębiorczości,

g) Departament Polityki Informacyjnej,

h) Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji,

i) Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej,

j) Biuro Kultury,

k) Biuro Prawne,

l) Biuro Kontroli Finansowej,

m) Biuro Audytu Wewnętrznego,

n) Biuro Administracyjne,

o) Biuro Gospodarcze,

p) Biuro Bezpieczeństwa,

q) Samodzielne stanowisko pracy – Rzecznik Funduszy Europejskich,

r) Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,

s) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

 

2) pod bezpośrednim nadzorem Stanisława Derehajło - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,

b) Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich,

c) Departament Społeczeństwa Informacyjnego,

d) Biuro Dziedzictwa Narodowego;

 

3) pod bezpośrednim nadzorem Marka Olbrysia - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego,

b) Departament Ochrony Środowiska,

c) Departament Infrastruktury i Transportu;

 

4) pod bezpośrednim nadzorem Wiesławy Burnos - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

b) Biuro Inwestycji,

c) Biuro Certyfikacji RPOWP 2014-2020,

d) Biuro Zamówień Publicznych;

 

5) pod bezpośrednim nadzorem Marka Malinowskiego - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,

b) Departament Zdrowia.

 

§ 2. Schemat nadzoru Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu Województwa Podlaskiego nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 101/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378

Załączniki do treści