Rozporządzenia Sejmiku

Z dniem 20 lutego 2007 r. z mocy prawa został rozwiązany Sejmik Województwa Podlaskiego. Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie województwa, do czasu wyboru zarządu przez nowy sejmik, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publiczne, wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organu samorządowego województwa podlaskiego tj. zarząd i sejmik. Osoba pełniąca funkcję zarządu i sejmiku działa jednoosobowo i wydaje akty prawne zarówno sejmiku (rozporządzenia i zarządzenia) jak i zarządu (zarządzenia).

 

Numer rozporządzenia:

Rozporządzenie dotyczy:

Rozporządzenie Nr S/20/07
Sejmiku Województwa Podlaskiego
Osoby Pełniącej Funkcję
Organów Samorządu Województwa Podlaskiego
z dnia 9 marca 2007 roku

 

w sprawie regulaminu przyznawania dodatku funkcyjnego, dodatku motywacyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego, na rok 2007.

 

 

Powrót na początek strony