Procedura obsługi osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 50/2022
Marszałka Województwa Podlaskiego
z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.547) w związku z art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) zarządzam, co następuje:

§1.1.Wprowadzam Procedurę obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, zwaną dalej Procedurą, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.Zobowiązuję pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do stosowania zasad określonych w Procedurze.

§2.Procedura zostanie opublikowana na portalu wewnętrznym urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§3.Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi Dostępności.

§4.Traci moc Zarządzenie NR 67/2018 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Koordynator do spraw dostępności: Zbigniew Chrzanowski tel. 573 442 704
koordynator.dostepnosc@podlaskie.eu 

Powrót na początek strony