Uchwała Nr 130/2009/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-05-13

Numer 130/2009/2020
w sprawie w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do czynności związanych z realizacją projektu pt. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”
Data wydania 2020-05-13
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA Nr 130 / 2009 /2020

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 13 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do czynności związanych z realizacją projektu pt. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”

Na podstawie art. 57 ust. 5 z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


§ 1. W związku z realizacją przez Województwo Podlaskie projektu pt. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, upoważnia się Dominika Maślacha - dyrektora Departamentu Zdrowia i Annę Monikę Borkowską – zastępcę dyrektora Departamentu Zdrowia
do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Projektu, a w szczególności:

1) składania wniosków o płatność wraz z załącznikami,

2) składania wyjaśnień,

3) aktualizacji wniosków o dofinansowanie projektu.

§ 2. Upoważnienia o których mowa w § 1, udziela się na okres realizacji i trwałości projektu „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”. Upoważnienie wygasa
z chwilą jego cofnięcia oraz w razie zakończenia stosunku pracy.

§ 3. Treść uchwały podlega doręczeniu Panu Dominikowi Maślach i Pani Monice Annie Borkowskiej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.