Uchwała Nr 144/2245/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-14

Numer 144/2245/2020
w sprawie zatwierdzenia częściowej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-049/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Data wydania 2020-07-14
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 144/2245/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 14 lipca 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia częściowej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-049/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 4, art. 24 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 t.j.),  art. 46 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się częściową listę projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-049/19 o łącznej wartości 3 233 206,17 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 2 128 498,10 PLN.

2. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały i będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1815 i poz. 1571

Załączniki do treści