Uchwała Nr 146/2313/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-29

Numer 146/2313/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Data wydania 2020-07-29
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 146/2313/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn zm.[1]), a także w związku z art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr 89/1036/2015 z dnia 30 października 2015 r.[2] zmianie ulega załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego, Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektorowi Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1815, 1571.

[2] Zmiany do uchwały nr 89/1036/2016 zostały wprowadzone uchwałami nr 95/1154/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.,
nr 102/1253/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., nr 119/1416/2016 z dnia 23 lutego 2016 r., nr 124/1510/2016 z dnia 22 marca 2016 r., nr 129/1562/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., nr 138/1708/2016 z dnia 24 maja 2016 r., nr 147/1869/2016 z dnia
5 lipca 2016 r., nr 152/1983/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r., nr 161/2083/2016 z dnia 20 września 2016 r., nr 173/2262/2016
z dnia 22 listopada 2016 r., nr 180/2350/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., nr 187/2461/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.,
nr 194/2537/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., nr 208/2726/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r., nr 214/2832/2017 z dnia 23 maja 2017 r., nr 216/2911/2017 z dnia 31 maja 2017 r., nr 222/2979/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., nr 226/3060/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., nr 250/3396/2017 z dnia 24 października 2017 r., nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., nr 298/4214/2018 z dnia 29 maja 2018 r., nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca 2018r., nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., nr 17/133/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., nr 26/273/2019 z dnia 05 marca 2019 r., nr 36/488/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r., nr 55/837/2019 z dnia 10 lipca 2019 r., nr 57/878/2019 z dnia 23 lipca 2019 r., nr 77/1215/2019 z dnia 22 października 2019 r., nr 108/1759/2020 z dnia 11 marca 2020 r.