Uchwała Nr 146/2316/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-29

Numer 146/2316/2020
w sprawie w sprawie częściowego rozstrzygnięcia rundy II konkursu
Data wydania 2020-07-29
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 146/2316/2020

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie częściowego rozstrzygnięcia rundy II konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j. z późn. zm. [1]), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 t.j.), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego częściowo rozstrzyga rundę II konkursu prowadzonego na podstawie naboru nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19, zatwierdzając „Listę ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny przez KOP w ramach konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 (runda II), część I”.

  1. Lista, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego wybiera do dofinansowania projekty wskazane na „Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 (runda II) w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki część I”, o łącznej wartości 11 366 764,46 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 10 795 438,77 PLN.

  1. Lista, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i będzie  podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji oraz portalu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815, poz. 1571.

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 381,1 KB) Podgląd załącznika

    Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 (runda II) w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, część I