Uchwała Nr 147/2331/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-08-05

Numer 147/2331/2020
w sprawie zatwierdzenia „Części pierwszej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/20” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Data wydania 2020-08-05
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 147/2331/2020

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 5 sierpnia 2020 r.     

w sprawie zatwierdzenia „Części pierwszej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/20” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 512 t.j. z późn. zm.[1]), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 4 oraz art. 24 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1167 t.j.), art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. z 2018 r., poz. 818 t.j.), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdza „Część pierwszą listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/20” o łącznej wartości 105 162,50, z czego wartość dofinansowania wynosi 81 162,50 zł.

2. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały i będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815, poz. 1571.

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 218,51 KB) Podgląd załącznika

    Część pierwsza listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru LGD - Fundusz Biebrzański nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/20” w ramach RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 społecznego