Uchwała Nr 147/2346/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-08-05

Numer 147/2346/2020
w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża –Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo - Łapy” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 roku
Data wydania 2020-08-05
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

Uchwała Nr 147/2346/2020
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża –Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo - Łapy” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.    z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.[1]), oraz art. 8 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt  5  i ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.[2]) i art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2020 r., poz. 1043) uchwala się, co następuje:

§1. Postanawia się realizować przedsięwzięcie pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża –Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo - Łapy”.

§2. 1. Upoważnia się Marszałka Województwa Podlaskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 roku przedsięwzięcia pn. „Stworzenia ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża –Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo - Łapy”.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z  2019 r., poz. 1571; 1815

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2019 r. poz. 2493, z 2020 r. poz. 400; 462; 875

Załączniki do treści