Uchwała Nr 148/2368/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-08-11

Numer 148/2368/2020
w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej” przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok
Data wydania 2020-08-11
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 148/2368/2020

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej” przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]) i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się co następuje:

§ 1. Uznając za celową realizację zadania publicznego pn.: „Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej” przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok postanawia się udzielić dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na realizację tego zadania.

§ 2. Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie odrębnej umowy, sporządzonej według ustalonego wzoru.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815, poz. 1571.