Uchwała Nr 152/2440/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-09-10

Numer 152/2440/2020
w sprawie zatwierdzenia listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-039/19 w związku z uwolnioną alokacją wynikającą z Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 144/2244/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Data wydania 2020-09-10
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 152/2440/2020

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 września 2020 r.   

w sprawie zatwierdzenia listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-039/19 w związku z uwolnioną alokacją wynikającą z Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 144/2244/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 t.j.),  art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się listę projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-039/19 oraz odmawia się udzielenia wsparcia projektowi niespełniającemu warunków udzielenia wsparcia o łącznej wartości 214 500,00 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 182 325,00 PLN.

2. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1815 i poz. 1571

Załączniki do treści