Uchwała Nr 179/2988/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-01-14

Numer 179/2988/2021
w sprawie zasad używania i wykorzystywania systemu identyfikacji wizualnej „Miód podlaski” z logotypem Województwa Podlaskiego.
Data wydania 2021-01-14
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

UCHWAŁA NR 179/2988/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie zasad używania i wykorzystywania systemu identyfikacji wizualnej „Miód podlaski” z logotypem Województwa Podlaskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 1 oraz 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.1), uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu popularyzacji lokalnego pszczelarstwa, mając na względzie tworzenie warunków do rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich promocji, przyjmuje się System identyfikacji wizualnej „Miód podlaski” z logotypem Województwa Podlaskiego określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zasady wykorzystania systemu identyfikacji wizualnej „Miód podlaski”, o którym mowa w § 1 określono w Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------------
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

Załączniki do treści