Uchwała Nr 186/3101/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-02-11

Numer 186/3101/2021
w sprawie przyjęcia do stosowania wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy (w wersji 5z) na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Data wydania 2021-02-11
Departament Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

UCHWAŁA Nr 186/3101/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy (w wersji 5z) na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zmianami1) art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 182 t.j.) w związku z §3 ust. 2  pkt 1 umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw Nr 10/2015-DDD-UM10 zawartej w dniu 28 maja 2015 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Podlaskiego, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do stosowania formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 247/3345/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przyjęcia do stosowania wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy (w wersji 4z) na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1Zmiana wymienionej ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2020, poz. 1378

Załączniki do treści

  • załącznik (7Z, 1,63 MB)

    formularz umowy o przyznaniu pomocy