Uchwała Nr 186/3102/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-02-11

Numer 186/3102/2021
w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Data wydania 2021-02-11
Departament Biuro Kultury

Uchwała Nr 186/3102/2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm. ) i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm. ) oaz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.