Uchwała Nr 187/3126/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-02-18

Numer 187/3126/2021
w sprawie zatwierdzenia „Listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-023/20” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Data wydania 2021-02-18
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 187/3126/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia „Listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-023/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 t.j. z późn. zm.[1]), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 4 oraz art. 24 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1167 t.j.), art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 t.j. z późn. zm.[2]), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdza „Listę projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-023/20” o łącznej wartości 119 750,00 , z czego wartość dofinansowania wynosi 107 650,00 zł.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały i będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.2020 r. poz. 1378.

[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020.

Załączniki do treści

  • załącznik do uchwały (PDF, 418,28 KB) Podgląd załącznika

    Lista projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-023/20.