Uchwała Nr 202/3468/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-04-29

Numer 202/3468/2021
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
Data wydania 2021-04-29
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Uchwała nr 202/3468/2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm. ), art. 22 c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) i § 4 uchwały nr LIII/507/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4466), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:
§1.1.Przyznaje się Starostwu Powiatowemu w Mońkach dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, w łącznej kwocie w wysokości 7093,41 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 41/100).
2.Przeznaczenie dotacji, sposób przekazania środków oraz szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót określone zostaną w umowie, której wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2.Upoważnia się Artura Kosickiego - Marszałka Województwa Podlaskiego i Wiesławę Burnos - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego do złożenia oświadczenia woli celem zawarcia umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 uchwały.
§3.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 112,88 KB) Podgląd załącznika

    Umowa na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych