Uchwała Nr 205/3578/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-05-20

Numer 205/3578/2021
w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Województwa Podlaskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Data wydania 2021-05-20
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Uchwała nr 205/3578/2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Województwa Podlaskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm. ), art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ) i § 4 uchwały nr LIII/507/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4466), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:
§1.1.Przyznaje się dotacje celowe z budżetu Województwa Podlaskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w łącznej wysokości 2 288 746,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 00/100), w wysokościach nie większych niż 50% rzeczywistej wartości zadania, określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowe zasady przekazywania środków oraz sposób rozliczenia zadania zostaną określone w umowach, których wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§2.Upoważnia się Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego i Wiesławę Burnos – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego do złożenia oświadczeń woli w celu zawarcia umów, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały.
§3.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2020 r. poz. 471.

 

Załączniki do treści