Uchwała Nr 206/3608/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-05-26

Numer 206/3608/2021
w sprawie uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Data wydania 2021-05-26
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 206/3608/2021

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 26 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.[1]), w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.[2]) i art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 196/3360/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

1) w załączniku Nr 1 poz. 79 otrzymuję brzmienie:

Lp.

Tytuł oferty/ Oferent

Wartość zadania

Kwota wnioskowana

Kwota dofinansowania

79.

Organizacja Mistrzostw iSwimiRun Rajgród
 Stowarzyszenie Iswim

22 000,00 zł

16 000,00 zł

10 000,00 zł

 2) w załączniku Nr 1 pozycja RAZEM otrzymuję brzmienie:

Lp.

Tytuł oferty/ Oferent

Wartość zadania

Kwota wnioskowana

Kwota dofinansowania

RAZEM

4 309 172,52zł

2 938 831,67 zł

1 509 000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020.