Uchwała Nr 206/3611/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-05-26

Numer 206/3611/2021
w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Olimpiadka Kubusia Puchatka” przez Uczniowski Klub Sportowy „Narew” Łapy
Data wydania 2021-05-26
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 206/3611/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Olimpiadka Kubusia Puchatka” przez Uczniowski Klub Sportowy „Narew” Łapy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.[1]) i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.[2]) uchwala się co następuje:

§ 1. Uznając za celową realizację zadania publicznego pn.: „Olimpiadka Kubusia Puchatka” przez Uczniowski Klub Sportowy „Narew” Łapy postanawia się udzielić dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na realizację tego zadania.

§ 2. Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie odrębnej umowy, sporządzonej według ustalonego wzoru.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020.