Uchwała Nr 208/3639/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-06-07

Numer 208/3639/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
Data wydania 2021-06-07
Departament Biuro Dziedzictwa Narodowego

UCHWAŁA Nr 208/3639/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668[1]) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.[2]), w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.[3]) uchwala się, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2020 Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej składające się z:

1) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów  sumę

7 975 229,57 zł

2) rachunku zysków i strat wykazującym zysk w wysokości

34 979,52 zł

3) informacji dodatkowej

 

- stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Zysk netto w kwocie 34 979,52 zł postanawia się przeznaczyć na zwiększenie funduszu rezerwowego instytucji.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Dziedzictwa Narodowego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2020 poz.1378

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 2123.

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020.

Załączniki do treści