Uchwała Nr 211/3697/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-06-17

Numer 211/3697/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży za 2020 rok
Data wydania 2021-06-17
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 211/3697/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży za 2020 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.[1]) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży za 2020 rok składające się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25 066 546,18 zł,

2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazującego zysk netto w wysokości 261 260,62 zł,

3) informacji dodatkowej,

- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zysk netto w kwocie 261 260,62 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1]zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378,

[2]zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r., poz. 2123.