Uchwała Nr 211/3698/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-06-17

Numer 211/3698/2021
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku
Data wydania 2021-06-17
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 211/3698/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.[1] ) oraz art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późn. zm.[2]), uchwala się co następuje:

§ 1. W § 1 w pkt 2 uchwały Nr 304/4394/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku, zmienionej uchwałą Nr 51/791/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., wprowadza się zmianę polegającą na nadaniu lit. a następującego brzmienia:

„a) Dorota Maksimowicz - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378,

[2] zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r., poz. 2331.