Uchwała Nr 211/3699/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-06-17

Numer 211/3699/2021
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2021 roku na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów
Data wydania 2021-06-17
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 211/3699/2021

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia  17 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2021 roku na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.[1]) w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz § 3 uchwały Nr XXX/403/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2021 roku uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr 203/3496/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 maja 2021r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2021 roku na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów wprowadza się następujące zminy:

1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Miastu Suwałki na modernizację łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 3, w kwocie 19 374,88 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery 88/100),

2) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Caritas Diecezji Ełckiej na dostosowanie budynku pokoszarowego do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej „MISERICORDIA III”, przy ul. Pułaskiego 24 B w Suwałkach, w kwocie 270 000,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt tysięcy 00/100).”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.