Uchwała Nr 211/3700/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-06-17

Numer 211/3700/2021
w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu odkrzaczania i odkamieniania gruntów rolnych
Data wydania 2021-06-17
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Uchwała Nr 211/3700/2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z odkrzaczanie i odkamienianie gruntów rolnych.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ), art. 22c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ) i § 4 uchwały nr LIII/507/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4466), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:
§1.1.Przyznaje się dotacje celowe z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu odkrzaczanie i odkamienianie gruntów rolnych w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), podmiotom wymienionym w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2.Sposób przekazania dotacji oraz szczegółowe warunki wykonania i odbioru zadań objętych dotacją określone zostaną w umowie sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
3.Wykaz odrzuconych wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na odkrzaczanie i odkamienianie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§2.Upoważnia się Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego i Wiesławę Burnos – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego do złożenia oświadczeń woli w celu zawarcia umów, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały.
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 471.

Załączniki do treści