Uchwała Nr 211/3702/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-06-17

Numer 211/3702/2021
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego
Data wydania 2021-06-17
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

UCHWAŁA  Nr  211 / 3702 /2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia  17 czerwca 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r poz. 1668 z późn. zm. [1]) oraz art. 10 ust. 7 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.[2]) w związku z § 4 ust. 1 pkt 4 i § 18 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.  w sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582) - Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 30/257/03 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 24. Miasto i Gmina Łapy – dodaje się numer drogi:

„128427 B      droga zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 928 w obrębie Łapy, gmina Łapy.”

2) w poz. 27. Miasto i Gmina Rajgród – dodaje się numer drogi:

129573 B       ulica 1-go Maja obejmująca działki ewid. 839/5, 842/19, 842/21, 842/22, 842/5, 842/23, 842/25, 842/27, 842/6 w obrębie miasta Rajgród, o długości 0,132 km, przebiega pomiędzy drogą powiatową nr 2655B w ul. 1-go Maja a drogą gminną nr 102895B w ul. Franciszka Zabielskiego.”

3) w poz. 64. Gmina Kolno

– dodaje się numer drogi:

„104407 B      droga wewnętrzna leżąca na terenie Gminy Kolno obejmująca działkę geodezyjną nr 122 w obrębie ewidencyjnym Wykowo oraz  działkę geodezyjną nr 72 w obrębie ew. Okurowo, gmina Kolno.”

– dotychczasowy zapis numeru drogi:

„104380 B       od dr powiatowej 1869B do dr powiatowej 1877B we wsi Glinki;

- zastępuje się zapisem w brzmieniu:

104380 B        droga w miejscowości Glinki, od dr powiatowej 1869B do dr powiatowej 1877B we wsi Glinki, położona na nieruchomościach o numerach geodezyjnych 86, 85/11, 21, 36/3 i 79 obręb ewidencyjny Glinki, gmina Kolno.”

4) w poz. 102. Gmina Szepietowo – dodaje się numer drogi:

167147 B       ulica Wędkarska w Szepietowie zlokalizowana na działkach o nr. geod. 27/50, 27/52, 27/54, 27/56, 28/10, 28/31, 28/32, 28/37, 39/11, 1075/1, 1075/3, 1077/1, 1077/3, gmina Szepietowo.

5) w poz. 107 Gmina Śniadowo – dotychczasowy zapis numeru drogi:

„105909 B       droga Śniadowo – Stare Ratowo – Mężenin – Stare Jemielite, droga zlokalizowana na działkach o numerach geodezyjnych: 135, 132, 136/1, 136/2, 48/22 - w obrębie Stare Ratowo, 107, 88, 85/1, 79, 82 – w obrębie Mężenin, 782/8, 485/1, 486 – w obrębie Śniadowo, 105, 124, 118, 104/2 w obrębie Stare Jemielite, 87, 85, 88, 89/2, 91 – w obrębie Olszewo;

- zastępuje się zapisem w brzmieniu:

105909 B        droga Śniadowo – Stare Ratowo – Mężenin – Stare Jemielite, obejmująca działki o nr geodezyjnych: 782/8, 485/1, 486, 487/1 w obrębie Śniadowo; 135, 136/1, 132, 136/2, 48/22 w obrębie Stare Ratowo; 107, 88, 85/1, 79, 82 w obrębie Mężenin; 105, 124, 118, 104/2 w obrębie Stare Jemielite; 87, 85, 88, 89/2, 91 w obrębie Olszewo, gmina Śniadowo.”

§  2. Zmiany wskazane w § 1 podlegają uwzględnieniu w rejestrze numerów nadanych drogom gminnym na obszarze Województwa Podlaskiego, prowadzonym zgodnie z uchwałą Nr 134/1942/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie prowadzenia rejestrów numerów nadanych drogom powiatowym i gminnym na obszarze Województwa Podlaskiego.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Transportu.

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

[2] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 471, poz. 1087 i poz. 2338 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 54 i poz. 720.

 

Załączniki do treści