Uchwała Nr 214/3769/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-07-01

Numer 214/3769/2021
w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur KP-611-445-ARiMR/2/z „Zmiana i wypowiedzenie/rozwiązanie umowy w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”.
Data wydania 2021-07-01
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

UCHWAŁA NR 214/3769/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur KP-611-445-ARiMR/2/z „Zmiana i wypowiedzenie/rozwiązanie umowy w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.[1]), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2140) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1366), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do stosowania Książkę Procedur KP-611-445-ARiMR/2/z „Zmiana i wypowiedzenie/rozwiązanie umowy w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” – w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 197/2592/2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur KP-611-445-ARiMR/1/z „Zmiana i wypowiedzenie/rozwiązanie umowy w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP.

§ 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2021 r.

 

[1]Zmiany niniejszej ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

Załączniki do treści