Uchwała Nr 214/3783/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-07-01

Numer 214/3783/2021
w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
Data wydania 2021-07-01
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 214/3783/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.[1]), art. 5 ust. 2 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2136) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierujacym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2020 r., poz. 1339), uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznać nagrodę jubileuszową Pani Renacie Szymańskiej – Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży po 30 latach pracy, w wysokości 150 % wynagrodzenia miesięcznego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 i z 2021 r., poz. 1038.