Uchwała Nr 215/3819/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-07-08

Numer 215/3819/2021
w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.
Data wydania 2021-07-08
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

UCHWAŁA Nr 215/3819/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm[1]), art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.[2]), art. 10 ust. 1-2 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r poz. 2136) oraz § 1, 2 i 4 załącznika nr 1 do uchwały              Nr 147/1925/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody - Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Panu Mirosławowi Oliferukowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży nagrodę roczną w wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 zostanie wypłacona ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany jednolitego teksty ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1668; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038.

[2] Zmiany jednolitego tekstu ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2020 r. poz. 1517 oraz z 2021 r. poz. 54, poz. 463, poz. 694 i poz. 720.