Uchwała Nr 215/3820/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-07-08

Numer 215/3820/2021
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Szelmencie na okres do dnia 30 września 2021 r. na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment”
Data wydania 2021-07-08
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Uchwała Nr 215/3820/2021

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

z dnia 8 lipca 2021 r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Szelmencie na okres do dnia 30 września 2021 r. na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment”

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668 późn. zm.1) oraz na podstawie art. 25d w związku z art. 25 ust. 2, w związku z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 późn. zm.2) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia  się  wydzierżawić  na  rzecz  Wojewódzkiego  Ośrodka  Sportu i Rekreacji „Szelment” nieruchomości położone w obr. Szelment gm. Szypliszki na okres do dnia 30 września 2021 r., na warunkach określonych w umowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wiesławę Burnos Członka Zarządu Województwa Podlaskiego do złożenia wraz z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego, oświadczenia woli w celu zawarcia umowy, o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

1. Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.  U. z 2020 r. poz. 1378 i z 2021 r. poz. 1038.

2. Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.  U. z 2021 r. poz. 11 i 234.

Załączniki do treści