Uchwała Nr 215/3823/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-07-08

Numer 215/3823/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2020 rok
Data wydania 2021-07-08
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 215/3823/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2020 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z poźn. zm.1)) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2020 rok składające się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20 384 895,82 zł,

2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zysk netto w wysokości 623 700,89 zł,

3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 3 413 531,99 zł,

4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 239 674,50 zł,

5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zysk netto w kwocie 623 700,89 zł postanawia się przeznaczyć na zwiększenie funduszu zakładu Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, z 2021 r. poz.1038.
2)Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2123.