Uchwała Nr 215/3825/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-07-08

Numer 215/3825/2021
w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020 r. Dyrektorowi Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Data wydania 2021-07-08
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 215/3825/2021

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020 r. Dyrektorowi Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.[1]) w związku z art. 10 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2136) oraz uchwały Nr 170/2865/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznać nagrodę roczną za 2020 r. Pani Bożenie Łapińskiej – Dyrektorowi Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, w wysokości 47 000,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 i z 2021 r., poz. 1038.